Poslovna ekonomija

 

Osnovna svrha ovog programa jeste obrazovanje visokostručnih kadrova, diplomiranih ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije uz primenu aktuelnih znanja i metoda i korišćenja savremene tehnologije.

Svrha ovog studijskog programa jeste da studentima omogući sticanje adekvatnog teorijsko-primenljivog znanja i odgovarajućih veština za obavljanje ekonomskih poslova i rešavanje konkretnih ekonomskih problema, vođenje preduzetničkih i poslovnih aktivnosti, za rad u privredi, finansijskom sektoru, bankarstvu, osiguranju, javnom sektoru i dr.

Svrha jeste realizacija nastavnog procesa zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije i kontinuiranog praćenja kvaliteta nastavnog i vannastavnog procesa. Studijski program se ostvaruje u skladu sa najnovijim naučnim postavkama i dostignućima domaće prakse i prakse razvijenih zemalja Evrope i SAD, što je takođe u funkciji obrazovnih ciljeva.

Utemeljen je sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji za stručnjacima u oblasti poslovne ekonomije, koji će biti u stanju da odgovore na mnogobrojne izazove vezano za evropske integracije, globalizaciju, tehnološke inovacije, stalne i brze promene, ne samo novim znanjem, već i novim sistemom vrednosti.

Opšti cilj studijskog programa je obrazovanje diplomiranih ekonomista, osposobljenih da usvojena znanja povezuju i sintetizuju u cilju rešavanja konkretnog problema u oblasti ekonomije, koji su usvojili principe profesionalne etike u svojoj struci i osposobljeni za praćenje novina u struci, komunikaciju i saradnju sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Posebni ciljevi studijskog programa su:
• postizanje adekvatnih kompetencija, sposobnosti i praktičnih veština, potrebnih za obavljanje odgovarajućih profesionalnih zadataka u oblasti poslovnih finansija, računovodstvenog poslovanja, bankarstva, osiguranja, upravljanja preduzetničkim aktivnostima, međunarodne ekonomije, idr.
• obrazovanje kadrova u oblasti poslovne ekonomije koji doprinose zadovoljavanju širih društvenih potreba, kao i uključivanju Republike Srbije u evropske i međunarodne integracije;
• da obezbedi odgovarajuća znanja koja će omogućiti mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu;
• usklađenim nastavnim planom i programom Fakulteta, sa planovima i programima institucija iz zemalja Evropske unije, studenti dobijaju mogućnost za proveru svojih znanja u inostranstvu;
• razvijanje svesti studenata za permanentnim obrazovanjem, nastavak na master studije i obrazovanje tokom celog života.

 

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

  • kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
  • razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
  • da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
  • osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje odgovarajućih odluka;
  • osposobljenost da deluju u okruženju timskog rada i uzajamne zavisnosti;
  • prilagođavanje promenljivim okolnostima;
  • identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje svojim ličnim razvojem i razvojem svoje karijere;
  • da nastave školovanje ukoliko se za to budu opredelili.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem studijskom programa Poslovna ekonomija su:

  • produbljuju i dopunjuju teorijsku i praktičnu osposobljenost znanja, koje su stekli u prethodnom obrazovanju;
  • osposobljen da prepozna osnovne ekonomske trendove u poslovanju privrednih društava i uslove za uključivanje naše privrede u procese globalne integracije;
  • zna osnovne pojmove iz poslovne matematike i metoda i tehnika na njoj zasnovanih za rešavanje poslovnih problema u ekonomiji i biznisu, razume suštinu i domete matematičkih metoda i tehnika koje se koriste za rešavanje poslovnih problema, i može da demonstrira sposobnost planiranja, pripreme i sprovođenja rešenja dobijenih primenom matematičkih metoda i tehnika u rešavanju poslovnih problema;
  • osposobljavaju se za planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu poslovnih procesa u različitim organizacijama;
  • dopunjavaju znanje stranih jezika i korišćenje za međunarodnu saradnju i praćenje novih znanja iz okruženja;
  • osposobljenost za korišćenje programa za obradu teksta, tabelarno izračunavanje, izradu prezentacija i internet pretraživanje;
  • temeljno poznavanje i razumevanje discipline sociologije;
  • da samostalno sprovodi jednostavniju statističku analizu pojava u ekonomiji i biznisu koje karakteriše stohastičko-varijabilna priroda;
  • da na osnovu makroekonomskih dešavanja u prošlosti shvati i neke događaje koji se očekuju u budućnosti;
  • temeljno poznavanje i razumevanje prava kao stručno-naučne discipline; rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka; povezivanja osnovnih znanja iz pravne oblasti i njihove primene.


Program1. godina2. godina3. godina4. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi ekonomije 7
2 Poslovna matematika 7
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Informatika 8
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Sociologija 8
6 Poslovna statistika 8
7 Osnovi makroekonomije 7
8 Engleski jezik 1 7
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Ekonomika preduzeća 8
2 Poslovno pravo 7
3 Kvantitativne metode 8
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Finansijsko računovodstvo 7
6 Marketing menadžment 8
7 Upravljanje ljudskim resursima 7
8 Predmet izbornog bloka 1: 8
8.1 Poslovna etika
8.2 Organizacija preduzeća
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Monetarna ekonomija 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Menadžment malih i srednjih preduzeća 7
4 Predmet izbornog bloka 2: 8
4.1 Poslovno komuniciranje
4.2 Međunarodna ekonomija
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Elektronsko poslovanje 7
6 Bankarstvo 7
7 Osiguranje 8
8 Predmet izbornog bloka 3: 8
8.1 Međunarodne poslovne finansije
8.2 Upravljanje promenama
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Finansijski menadžment 8
2 Fiskalna ekonomija 7
3 Strategijski menadžment 8
4 Inovacije i preduzetništvo 7
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 4: 6
5.1 Upravljanje kvalitetom
5.2 Ekološki menadžment
6 Predmet izbornog bloka 5: 9
6.1 Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
6.2 Upravljanje investicijama
7 Predmet izbornog bloka 6: 9
7.1 Finansijska tržišta i HOV
7.2 Međunarodno privredno pravo
8 Završni rad 6

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019