Digitalne medijske tehnologije

Republički projekat: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene

Zahvaljujući svom istraživačkom i stručnom potencijalu Fakultet za menadžment iz Sremskih Karlovaca zajedno sa još pet fakulteta iz Novog Sada i Beograda i Radio-difuznom ustanovom Vojvodine – Radio televizijom Vojvodine, uključio se 2011. godine u četvorogodišnji interdisciplinarni, teorijsko-metodološki i empirijski projekat “Digitalne meldijske tehnologije i društveno-obrazovne promene”.

Istraživači sa Fakulteta za menadžment su od početka projekta objavili desetine naučnih i stručnih radova iz oblasti tehnoloških, upravljačkih, organizacionih, novinarskih i medijskih modela rada u digitalnom okruženju. Na republičkom projektu broj 47020, učesnici sa Fakulteta za menadžment posebno su istraživali kreativno i kritičko korišćenje medija u društvu, naročito mlade generacije, sa posebnim akcentom na obrazovanje, multimedijsko i medijsko opismenjavanje.

U skladu sa evropskim iskustvima i standardima cilj projekta je da na osnovu konkretnih rezultata istraživanja doprinese usaglašavanju i unapređenju tehničkih standarda digitalizacije, podizanju kompetencija u upravljanju medijima i većem kvalitetu medijske produkcije.

Sa ciljem da doprinesu bržoj integraciji Srbije u evropsko društvo znanja rezultate svojih interdisciplinarnih istraživanja od započinjanja projekta 2011. godine do danas, članovi projektnog tima sa Fakulteta za menadžment, prezentovali su, objavili i diskutovali na brojnim domaćim i međunarodnim interdisciplinarnim naučno-stručnim savetovanjima: Na putu ka dobu znanja, TIO, TKR, TOI, Nauka i tradicija, Mostovi medijskog obrazovanja, EmoNt, EDULearn, ICERI, IATED, INTED, Metodički dani i drugi.

Primena rezultata teorijskih i empirijskih istraživanja, medijske i obrazovne stručne prakse, trebalo bi da pomogne donosiocima odluka i kreatorima javnih politika da oblikuju strategije razvoja društva. Istraživači uključeni u republički projekat “Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene” svoje radove objavili su i u brojnim monografijama, tematskim zbornicima vodećeg međunarodnog značaja, tematskim zbornicima međunarodnog značaja: Managing Media Economy, Media Content and Technology in the Age of Digital Convergence, Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema – Znanje kao proizvod kulture učenja, Tradicionalni i novi mediji u postmodernizmu, Culture, Achievement, Mentoring and Education for Management: The Study of Students Of Faculty Of Management, The quality of education system in Serbia from European, Uloga javnih servisa u multietničkim sredinama, Metodologija poslovnog istraživanja, Mediji i prevencija nasilja, IES ECONOMIC SCIENCES ON THE CROSSROAD, Nauka i globalizacija, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju, Savladavanjem barijera do uspešnog sprovođenja promena u organizacijama.

Istraživači sa Fakulteta za menadžment su rezultate do kojih su došli u svojim istraživanjima publikovali i u nizu domaćih i inostranih naučnih i stručnih časopisa, među kojima su i: International Review of Social Sciences and Humanities, International Technology, Education and Development, Education and New learning technologies, Kultura, Praktični menadžment, Obrazovna tehnologija i drugi.

Svoje radove objavili su i u tematskim zbornicima vodećeg međunarodnog značaja u izdanju Fakulteta za menadžment: Knowledge, Education, Media I, Knowledge, Education, Media II. U štampi je Knowledge, Education, Media III.

Najave dešavanja

 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 24/012019
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 15/012019
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019
 • 18/122018