Menadžment u zdravstvu (MAS)

 

Svrha studijskog programa Menadžment u zdravstvu master akademskih studija jeste da obezbedi kvalitetno akademsko obrazovanje u oblasti menadžmenta u zdravstvu i osposobi studente da budu spremni da adekvatno primene usvojena znanja, veštine i tehnike neophodne za povećanje efektivnosti, efikasnosti i unapređenje kvaliteta, na personalnom planu, na nivou zdravstvenih institucija i celokupnog sistema zdravstvene zaštite.

Ovaj studijski program je u skladu sa Strategijom javnog zdravlja Republike Srbije, „Zdravstvenom politikom Republike Srbije“ kao i sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije posebno sa stanovništva aktivnosti koje obuhvataju između ostalog: razvoj i obuku ljudskih resursa u javnom zdravlju, jačanju institucionalnih kapaciteta za planiranje i menadžment u javnom zdravlju, istraživanje u javnom zdravlju, promociju zdravlja, društveno učešće u zdravlju i dr.

Studijski program je zasnovan je na praksi najeminentnijih visokoobrazovnih institucija iz sveta i usklađen sa Strategijom javnog zdravlja Republike Srbije, zdravstvenom politikom Republike Srbije kao i sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Studijski program koncipiran je tako da omogućava obrazovanje savremenih kadrova – menadžera ovog profila po visokim međunarodnim standardima i odražava promene u oblasti savremenog menadžmenta u zdravstvu, javnog zdravlja, medicinskog prava i etike, zdravstva i zdravstvenih sistema, ekonomike, organizacije i finansiranja u zdravstvu, razvoj preduzetničkog menadžmenta u zdravstvu u našoj zemlji i okruženju.

Definisani su sledeći opšti ciljevi programa:
• usavršavanje znanja i sticanje novih, za rešavanje konkretnih problema u zdravstvu;
• postizanje ravnoteže između obima opšteobrazovnih, metodoloških i stručnih predmeta;
• uravnotežen odnos između opterećenja kroz različite vidove nastave i učenja: predavanja, vežbi, seminarskih radova, konsultacija i individualnog rada studenta;
• podsticanje sistematskog učešća studenata kroz timski i individualni rad i prezentaciju rezultata učenja;
• osposobljavanje studenata da razvijaju nove modele njegove organizacije i upravljanja u zdravstvu.

Specifični ciljevi se ogledaju u tome da se studentima:
• predstave nadležnosti, odgovornosti i delokrug rada zdravstvenih institucija;
• predstave modeli zdravstva i zdravstvenih sistema;
• obezbedi i unapredi razumevanje teorije i prakse međusobno povezanih oblasti za održivi razvoj zdravstvenog sektora;
• razvije celovito razumevanje značaja i problematike novog menadžmenta, marketinga, finansija, preduzetničkog menadžmenta, javnog zdravlja, medicinskog prava i etike,
• predstave modeli i savremena rešenja organizacije i pružanja usluga u zdravstvu, uz korišćenje dostignuća elektronskog poslovanja;
• ukaže na praksu i teorijske modele po kojima je zdravstveni sektor organizovan u zemljama sa visokim stepenom efikasnosti javnih institucija, kao i privatnog sektora koji učestvuje u pružanju usluga;
• daju prilike da kroz praktičan rad u ustanovama ovog sektora provere i primene stečena znanja;
• da se u okviru završnih radova reše neki konkretni problemi u zdravstvenim institucijama i drugim institucijama vezanim za ovaj sektor;
• osposobljavanje studenata za uključivanje u naučni, stručni i istraživački rad i rad na projektima, kao i formiranje naučnog i stručnog podmlatka;
• razvijanje svesti studenata za potrebom permanentnog obrazovanja i napredovanja.

Povezivanje teorije i prakse se pored ostalog, ostvaruje i angažovanjem u nastavnom procesu istaknutih eksperata iz prakse (priznatih zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova iz zemlje i inostranstva).

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment u zdravstvu su:

  • sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke i adekvatno rešavaju probleme u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
  • da primene produbljeno znanje i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema poslovanja zdravstva;
  • kritički vrednuju i koriste najsavremenija naučno verifikovana znanja u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
  • efikasno prate i usvajaju novine i savremena dostignuća u oblasti menadžmenta u zdravstvu;
  • uvažavaju načela etičkog kodeksa naučne zajednice i dobre etičke prakse;
  • na jasan i nedvosmislen način prenose svoje zaključe i znanje stručnoj i široj javnosti o problematici iz oblasti menadžmenta u zdravstvu.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem master akademskog studijskog programa Menadžment u zdravstvu su:

  • sposobnost opredeljivanja, strukturiranja i rešavanja upravljačkih problema u zdravstvenim institucijama, korišćenjem primerenih metoda istraživanja;
  • osposobljenost da praktična znanja iz domena menadžmenta primene u svom budućem radu u okviru zdravstvene delatnosti;
  • osposobljenost za upravljanje zdravstvenim institucijama;
  • osposobljenost da u praksi primene stečena znanja o značaju zdrave životne sredine, zdravog stila života i značaju prevencije u očuvanju zdravlja stanovništva;
  • osposobljenost za primenu medicinskog prava u praksi, odnosno obavljanje složenih i zahtevnih poslova u zdravstveno- medicinskoj delatnosti;
  • sposobnost interdisciplinarnog i multidisciplinarnog povezivanja naučnih uvida i znanja iz različitih oblasti (menadžment, zdravstvo, preduzetništvo, ekonomija, IT i dr.) i njihove primerene implementacije.


 • +Opcije daljeg obrazovanja

  Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

  • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
  • upis na specijalističke akademske studije;
  • upis na doktorske studije.


Program1. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Zdravstvena politika i sistemi osiguranja 9
2 Ekonomija i novi javni menadžment 9
3 Finansijski menadžment 9
2. semestar
B. Predmet ESPB
4 Predmet izbornog bloka 1: 9
4.1 Javno zdravlje
4.2 Organizacioni dizajn
5 Predmet izbornog bloka 2: 9
5.1 Preduzetnički menadžment u zdravstvu
5.2 Upravljanje ljudskim resursima
6 Stručna praksa 3
7 Master rad 12

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019