Menadžment u informacionim tehnologijama

 

Studijski program Menadžment u informacionim tehnologijama predstavlja interdisciplinarne osnovne akademske studije. Interdisciplinarnost se ogleda u tome što su studije sačinjene od disciplina inženjerskog, menadžerskog i od disciplina informatičkog profila. Osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata u oblasti inženjerskog menadžmenta i informacionih tehnologija radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja procesa upravljanja informacionim tehnologijama na principima inženjerstva i strateškog promišljanja.

Cilj programa je osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima

Svrha studijskog programa Menadžment u informacionim tehnologijama je obrazovanje studenata i obezbeđivanje potrebnih kompetencija za sledeće profesije:
• rukovodilac računskog centra (IT sektora, službe i sl.);
• sistem analitičar (projektant IS);
• projektant i administrator baza podataka;
• projektant i administrator računarskih mreža;
• menadžer za IT bezbednost;
• programer – razvoj aplikativnog softvera.

Sadržaj programa korespondira najsavremenijim dostignućima iz IT sektora i usaglašen je sa evropskim programima sličnog profila. Savremene metode upravljanja zasnivaju se na upravljanju u realnom vremenu. Za takav vid upravljanja neophodna je visoka kompjuterska pismenost. Na ovom studijskom programu studenti će se posebno edukovati za primenu savremenih informacionih tehnologija.

Ciljevi Menadžmenta u informacionim tehnologijama predstavljaju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim veštinama kao i metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija. Studenti stiču kompetencije za samostalno organizovanje poslovanja i upravljanje informatičkim centrima u organizacijama različitih delatnosti.

Nastava na studijskom programu se organizuje izvođenjem predavanja, vežbi i putem obavljanja stručne prakse. Vežbe se izvode u malim grupama, u računarskim laboratorijama. U okviru seminarskih radova, a u skladu sa predviđenim nastavnim planovima i programima, studenti samostalno, timski i uz pomoć mentora, teorijski ili empirijski istražuju i obrađuju određene informatičke probleme.

U izvođenju teorijske i praktične nastave zastupljene su sve savremene nastavne metode, koristi se savremena hardverska i softverska oprema. 

Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je – diplomirani inženjer menadžmenta.

Akreditovano za učenje na daljinu
AKREDITACIJA

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Menadžmenta u informacionim tehnologijama su:

  • sistematsko poznavanje i razumevanje oblasti inženjerskog menadžmenta i savladane veštine i metode donošenja odluka u procesu upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
  • sposobnost da koordiniraju i harmonizuju organizacionu strukturu i tehnologiju u visoko-tehnološkim preduzećima;
  • sposobnost da razumeju vezu između procesa, ljudi i tehnologije i da u skladu sa tim donose odluke koje se zasnivaju na principima društveno odgovornog ponašanja.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem studijskog programa Menadžmenta u informacionim tehnologijama su:

  • poznavanje metodologije upravljanja visoko-tehnološkim preduzećima;
  • vladanje upotrebom informacionih tehnologija u procesu upravljanja;
  • sposobnost kontinuiranog praćenja savremenih dostignuća u struci.


Program1. godina2. godina3. godina4. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 9
2 Kvantitativne metode 8
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Komuniciranje 7
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Matematička logika u računarstvu 8
6 Engleski jezik 1 7
7 Veštine informatičke prakse 1 5
8 Predmet izbornog bloka 1: 8
8.1 Sociologija
8.2 Etika
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnove inženjerstva 8
2 Marketing menadžment 8
3 Upravljanje proizvodnjom 7
4 Engleski jezik 2 7
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 2: 8
5.1 Osnove finansija
5.2 Informacione tehnologije
6 Organizacija preduzeća 8
7 Programiranje 1 9
8 Veštine informatičke prakse 2 5
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Internet tehnologije 8
2 Engleski jezik 3 7
3 Predmet izbornog bloka 3: 7
3.1 Programiranje 2
3.2 Zaštita podataka
 4 Osnove projektovanja IS 9
6. semestar
B. Predmet ESPB
5  Veštine informatičke prakse 3 5
6 Baze podataka 8
7 Upravljački informacioni sistemi 8
8 Predmet izbornog bloka 4: 8
8.1 Poslovna logistika
8.2 Upravljanje ljudskim resursima
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Kompjuterska grafika 9
2 Elektronsko poslovanje 9
3 Multimedija 9
8. semestar
B. Predmet ESPB
5 Inteligentni sistemi 7
6 Softverski inženjering 7
7 Predmet izbornog bloka 5: 8
7.1 Menadžment informatičkih organizacija
7.2 Zaštita životne sredine i održivi razvoj
8 Završni rad 9

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019