Inženjerski menadžment

 

Studijski program Inženjerski menadžment je koncipiran tako da budućim menadžerima, kroz četvorogodišnje studije, obezbeđuje bazičan fond znanja  iz oblasti inženjerskog menadžmenta koji obuhvata kako modele inženjerskih pristupa, tako i izbor različitih strategija podržanih jakom i pouzdanom informacionom osnovom, vezanom za oblast inženjerstva.

Program takođe podrazumeva sticanje kompetencija u oblasti planiranja, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja segmentima preduzeća i preduzećima u celini. Studenti razvijaju kompetencije koje će popuniti prazninu u obrazovnim profilima koji nedostaju organizacijama u svim područjima delatnosti srpske privrede i društva.  Program je fokusiran na razumevanje inženjerskih aktivnosti, kreiranje i primenu inženjerske strategije, kreiranje inženjerskih operacija i  procesa i razumevanje široke odgovornosti inženjerskog menadžmenta.

Svrha inženjerskog razmišljanja je otkrivanje novih strategija čija primena predstavlja preduslov za menadžerski uspeh

Ključno određenje programa odnosi se na menjanje poslovne svesti i planiranja u oblasti inženjerskog menadžmenta tako da odgovaraju skici željene budućnosti pre nego stvaranju koncepta budućnosti na osnovu projektovanja sadašnje situacije. Osnovne akademske studije Inženjerskog  menadžmenta obezbeđuju znanja i veštine potrebne za uključivanje u proces rada i nastavak studiranja u oblasti menadžmenta.

Svrha studijskog programa je obezbeđivanje kompetencija potrebnih za sledeće profesije:
• projektni menadžer;
• inženjer prodaje;
• menadžer u oblasti upravljanja proizvodnjom i razvojem preduzeća;
• menadžer u oblasti upravljanja organizacijama različitih delatnosti;
• menadžer u privrednim i neprivrednim organizacijama;
• menadžer u oblasti ljudskih resursa.

Studijski program Inženjerski menadžment je usklađen sa svetskim savremenim trendovima inženjerskog pristupa menadžmentu i kao takav usaglašen je sa programima sličnih usmerenja na inostranim fakultetima.  Studijski program nudi studentima najnovija naučna, stručna i znanja iz oblasti inženjerske i menadžerske prakse. Kompatibilan je sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, načina studiranja i sticanja diplome. Na studijskom programu ostvaruje se jedinstvo obrazovnog, naučnoistraživačkog, kreativnog i stručnog rada. Nastava se izvodi putem predavanja, vežbi i realizacijom stručne prakse. Akademski naziv koji se stiče završetkom osnovnog akademskog programa je – diplomirani inženjer menadžmenta.

Akreditovano za učenje na daljinu
AKREDITACIJA

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Opšte kompetencije koje student razvija i usavršava završavanjem Inženjerskog menadžmenta su:

  • kompetentnost pri rešavaju realnih problema iz prakse;
  • analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica procesa upravljanja delovima, odnosno poslovnim sistemom u celini;
  • razvoj kritičkog mišljenja i pristupa u procesu upravljanja poslovnim sistemima i poslovnom odlučivanju;
  • primena znanja, veština i stvaralačkih sposobnosti u inženjersko – menadžerskoj praksi;
  • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u funkciji uspešne saradnje sa subjektima u poslovnom sistemu, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
  • poštovanje principa kodeksa profesionalne etike, koja se ogleda u odgovornosti prema poslodavcima, saradnicima, poslovnim partnerima i javnosti.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Predmetno-specifične kompetencije koje student stiče završavanjem studijskog programa Inženjerski menadžment su:

  • znanja iz oblasti organizacije poslovanja, inženjerske ekonomike, računovodstva za menadžere i statistike za inženjere;
  • temeljno poznavanje i razumevanje faza procesa menadžmenta (planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje) i elemenata subjektivne podrške menadžmentu (motivisanje, komuniciranje, odlučivanje);
  • uvažavanje značaja strategijskog upravljanja ljudskim resursima i njihove ključne uloge za uspešnost organizacija i savremenu praksu u ovoj oblasti;
  • osposobljenost za primenu koncepta upravljanja u realizaciji raznovrsnih projekata sa fokusom ka postizanju značajnih vremenskih i finansijskih ušteda;
  • kompetencije potrebne za sagledavanje operacija menadžmenta u procesu proizvodnje i stvaranja usluga;
  • znanja potrebna za razumevanje organizacione strukture i tehnoloških procesa u njoj, kao i znanja neophodna za samostalno koncipiranje adekvatnih mera za inoviranje u promenljivom okruženju.


Program1. godina2. godina3. godina4. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.

1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Informatika 9
2 Kvantitativne metode 8
3 Osnovi menadžmenta 8
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Psihologija
4.2 Komuniciranje
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Inženjerska ekonomija 8
6 Engleski jezik 1 7
7 Veštine menadžerske prakse 1 5
8 Predmet izbornog bloka 2: 8
8.1 Sociologija
8.2 Poslovna etika
2. godina
3. semestar
B. Predmet ESPB
1 Osnovi inženjerstva 8
2 Marketing menadžment 8
3 Engleski jezik 2 7
4 Poslovno pravo 8
4. semestar
B. Predmet ESPB
5 Organizacija preduzeća 8
6 Upravljanje ljudskim resursima 8
7 Veštine menadžerske prakse 5
8 Predmet izbornog bloka 3: 8
8.1 Privredni sistem
8.2 Osnove finansija
3. godina
5. semestar
B. Predmet ESPB
1 Poslovno komuniciranje 8
2 Upravljanje proizvodnjom 8
3 Engleski jezik 3 8
4 Predmet izbornog bloka 4: 9
4.1 Kreativnost
4.2 Elektronsko poslovanje
6. semestar
B. Predmet ESPB
5 Veštine menadžerske prakse 5
6 Upravljanje promenama 8
7 Poslovna logistika 8
8 Predmet izbornog bloka 5: 8
8.1 Upravljački informacioni sistemi
8.2 Zaštita životne sredine i održivi razvoj
4. godina
7. semestar
B. Predmet ESPB
1 Strategijski menadžment 9
2 Inovacije i preduzetništvo 7
3 Upravljanje kvalitetom 10
8. semestar
B. Predmet ESPB
4 Menadžment malih i srednjih preduzeća 9
5 Menadžersko odlučivanje 7
6 Upravljanje razvojem 9
7 Završni rad 9