Inženjerski menadžment (MAS)

 

Osnovna svrha studijskog programa Inženjerski menadžment je obrazovanje studenata za profesiju master inženjer  menadžmenta u skladu sa potrebama društva.

Procesi globalizacije, dalji razvoj i prestruktuiranje industrije, podržani dinamičkim napretkom informatičke tehnologije prouzrokuje potrebu za stručnjacima iz oblasti inženjerskog menadžmenta, sa posebno izraženom tehničko-tehnološkom i informatičkom edukativnom osnovom, uz adekvatnu ukomponovanost psihosocioloških i ekonomskih sadržaja; pored stručne kompetencije inženjer budućnosti treba da ima metodičke, računarske i socijalne kompetencije.

Ovaj studijski program treba da omogući studentima svrsishodno povezivanje tehničkih znanja sa ekonomskim kriterijumima uspešnosti, efikasnim korišćenjem svih raspoloživih resursa i stalno unapređenje kvaliteta svih poslovnih procesa kako bi ih osposobili za preuzimanje  rukovodeće pozicije u praksi.

Na taj način unapređuje se naučno upravljanje, znanja, sposobnosti i veštine kandidata za rešavanje složenih upravljačkih problema i njegovu primenu u savremenim uslovima.

Studijski program Inženjerski menadžment koncipiran je tako da je obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Usmerenost na tržište postaje danas najznačajniji činilac osiguranja egzistencije preduzeća. Radi opstanka preduzeća na turbulentnom svetskom tržištu potrebno je stalno prilagođavanje u skladu sa globalnim trendovima: visok kvalitet proizvoda i usluga, skraćenje vremena trajanja proizvodnog ciklusa i  skraćenje vremena isporuke, sniženje cena i povećanje konkurentnosti proizvoda i proizvodnje. U cilju zadovoljavanja navedenih zahteva potrebno je permanentno uvoditi stručnjake koji imaju savremena znanja i zanimanja, odnosno organizovati interdisciplinarne inženjerske studije.

Napuštanjem tradicionalnih hijerarhijskih, funkcionalno orijentisanih velikih preduzeća, pojavom novih formi organizacionih struktura rastu zahtevi za stručnjacima šireg obrazovanja, koji bi pored stručnog znanja morali imati fleksibilnost i kreativnost, motivaciju, kooperativnost, sposobnost za timski rad.

Po završetku master akademskih studija student bi trebao steći opšta teorijska i praktična znanja potrebna za uspešno obavljanje poslova u oblasti inženjerskog menadžmenta.

Ishod procesa učenja je proširivanje i produbljivanje znanja koja su studenti stekli na osnovnim studijama, kao i osposobljavanje studenata za trajno usvajanje novih znanja i tehnologija, potrebnih za rešavanje problema iz najsloženijih područja inženjerskog menadžmenta. Osim toga, studiranjem se razvijaju i menadžerske veštine, zatim sposobnosti strukturnog i kreativnog razmišljanja koje vodi delotvornoj metodologiji rada i razvoja organizacije, sposobnost samostalnog i timskog rada, kao i sposobnosti donošenja poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja.

Definisani su sledeći ciljevi programa:

 • osposobiti studente za samostalan rad u praksi, razviti sposobnost studenata za samostalno obavljanje najodgovornijih poslovnih aktivnosti,
 • obrazovati studente i osposobiti za efikasno planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu u preduzećima i drugim organizacijama u saglasnosti sa okruženjem,
 • osposobiti studente na nivou razumevanje i na  nivou znanja za sprovođenje naučno stručnog rada poznavanjem političkog, ekonomskog, socijalnog, pravnog i kulturnog okruženja u okviru kojeg posluju preduzeća u zemlji i svetu,
 • osposobiti studente za sistemski prilaz proučavanju teorijskih i praktičnih aspekata kreacije, implementacije, transfera i primene savremenih tehničko-tehnoloških, informacionih i ekonomskih rešenja,
 • osposobiti studente za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tog znanja zasnovanog izučavanju i primeni savremenih tekovina nauke i tehnologije u praktično svim osnovnim i graničnim oblastima,
 • osposobiti studente za identifikaciju, analizu i rešavanje različitih problema u preduzeću, uz korišćenje odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika.
 • osposobiti studente za primenu novih metoda planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole u poslovnim procesima i sistemima, kao i vrednovanje njihove primene.

 

Cilj studijskog programa MAS Inženjerski menadžment je postizanje kompetencija i akademskih veština za oblast inženjerskog menadžmenta.

Kompetencije
 • +Opšte kompetencije

  Savladavanjem studijskog programa master akademskih studija Inženjerski menadžment student stiče sledeće opšte sposobnosti:

  • visokorazvijene veštine komuniciranja – usmeno i pismeno;
  • kritičko i samokritičko mišljenje i pristup u procesu rešavanja problema i vrednovanja ponuđenih rešenja;
  • sposobnost aktivne primene IKT;
  • komunikacija i saradnja u timskom radu, kao i sa različitim akterima iz društvenog užeg i međunarodnog okruženja;
  • prezentacija rezultata istraživanja na odgovarajući, svima razumljiv i dostupan način;
  • kapacitet za učenje tokom čitavog života;
  • vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa i ishoda učenja;
  • svest o relevantnim pravnim, moralnim, etičkim i društvenim normama;
  • samoorganizacija i organizovanje vremena;
  • odlučnost i odgovornost u donošenju odluka i efikasnost u sprovođenju procedura.


 • +Predmetno-specifične kompetencije

  Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

  • ovlada  znanjima iz inženjerskog menadžmenta, posebno znanjima o organizovanju proizvodnje i poslovanja,
  • sposobnost da implementiraju najsavremenija rešenja naučnog i tehnološkog razvoja,  kao i da vrše transfer tehnologija neposredno u proizvodnju,
  • poseduje sposobnost povezivanja osnovnih teorijskih znanja iz različitih oblasti sa njihovom praktičnom primenom, odnosno da poseduje kompetencije za primenu stečenih znanja i veština u praksi i stalno inoviranje tih znanja,
  • ovlada relevantnim znanjima za implementaciju proizvodnih i informaciono komunikacionih tehnologija, poseduje sposobnost za timski rad, za motivaciju saradnika, kooperativnost,
  • poseduje znanja i sposobnosti za razvojno istraživački rad i odgovorno kreiranje strateških projekta, kao i da je osposobljen za vođenje složenih projekata izgradnje i razvoja poslovnih sistema, sposobnost da nastave svoje dalje obrazovanje.


 • +Opcije daljeg obrazovanja

  Kompetencije studenata u smislu ostvarivanja svojih prava na dalje obrazovanje i mogućnost zapošljavanja i ostvarivanja prava na rad su:

  • pristup daljem studiranju – pravo na dalje obrazovanje i usavršavanje;
  • upis na specijalističke akademske studije;
  • upis na doktorske studije.


Program1. godina
Predmeti koji su obuhvaćeni studijskim programom su prikazani u tabeli (po godini studija i semestru) sa pripadajućim ESPB (Evropski sistem prenosa bodova) bodovima.
1. godina
1. semestar
B. Predmet ESPB
1 Upravljanje poslovnim procesima 8
2 Integrisani sistemi menadžmenta 8
3 Projektovanje informacionih sistema 7
4 Predmet izbornog bloka 1: 7
4.1 Savremene poslovne komunikacije
4.2 Digitalni marketing
2. semestar
B. Predmet ESPB
5 Predmet izbornog bloka 2: 7
5.1 Upravljanje preuzetničkim poduhvatom
5.2 Organizacioni dizajn
6 Studijski istraživački rad u inženjerskom menadžmentu 8
7 Stručna praksa 3
8 Master rad 12

Najave dešavanja

 • 01/112021
 • 23/092021
 • 12/052021
 • 20/062019
 • 24/122018
 • 11/052018
 • 22/032018
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 28/102021
 • 02/092021
 • 03/052021
 • 20/062019
 • 01/102018
 • 13/042018
 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 22/102021
 • 25/052021
 • 25/102019
 • 14/042019
 • 17/052018
 • 31/032018
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 28/122021
 • 02/072021
 • 20/042021
 • 20/082020
 • 05/052020
 • 26/032020
 • 02/032020
 • 13/012020
 • 04/112019
 • 03/102019
 • 26/062019
 • 23/052019
 • 27/032019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 20/102021
 • 01/062021
 • 02/112020
 • 06/082020
 • 16/042020
 • 26/032020
 • 21/022020
 • 24/122019
 • 14/102019
 • 27/092019
 • 25/062019
 • 06/052019
 • 08/032019
 • 28/022019
 • 22/022019
 • 02/092021
 • 25/052021
 • 15/102020
 • 29/052020
 • 27/032020
 • 25/032020
 • 13/022020
 • 25/112019
 • 08/102019
 • 04/092019
 • 28/052019
 • 12/042019
 • 01/032019
 • 26/022019
 • 08/022019