Akademsko osoblje

Prof. dr Goran Kvrgić

Prof. dr Goran Kvrgić

Redovni profesor

Dekan Fakulteta za menadžment

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Prof. dr Vesna Ćilerdžić

Redovni profesor

Prodekan za nastavu

Prof. dr Olivera Milutinović

Prof. dr Olivera Milutinović

Vanredni profesor

Prodekan za međunarodnu saradnju
Predmeti: Strategijski menadžment ljudskih resursa, Upravljanje ljudskim resursima.

Prof. dr Milica Andevski

Prof. dr Milica Andevski

Redovni profesor

Predmeti: Komuniciranje, Zaštita životne sredine i održivi razvoj, Metodologija naučnog istraživanja.

Prof. dr Nenad Marković

Prof. dr Nenad Marković

Redovni profesor

Predmeti: Kvantitativne metode, Matematička logika u računarstvu, Inovacije i preduzetništvo, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Poslovna logistika, Reeinženjering, Upravljanje proizvodnjom.

Prof. dr Milan Đuričić

Prof. dr Milan Đuričić

Redovni profesor

Predmeti: Menadžment odlučivanja, Marketing menadžment, Strategijski menadžment, Upravljanje razvojem, Osnove menadžmenta.

Prof. dr Miloš Babić

Prof. dr Miloš Babić

Redovni profesor

Predmeti: Teorija i tehnologija filma, Video-produkcija, Osnove fotografije – Digitalna fotografija, Upravljanje projektima, Upravljanje medijskim projektima, Uvod u medije, Organizacija medijskih preduzeća, Strategijski menadžment medijskih organizacija.

Prof. dr Danica Aćimović

Prof. dr Danica Aćimović

Redovni profesor

Predmeti: Teorija i tehnologija RTV, Televizijsko novinarstvo.

Prof. dr Eberhard Malkovski

Prof. dr Eberhard Malkovski

Redovni profesor

Predmeti: Kvantitativne metode, Poslovna matematika.

Prof. dr Momčilo Bajac

Prof. dr Momčilo Bajac

Vanredni profesor

Predmeti: Uvod u medije, Studije modernosti, Etika, Kreativnost.

Prof. dr Aleksandra Tomić

Prof. dr Aleksandra Tomić

Vanredni profesor

Predmeti: Ekološki menadzment, Upravljanje projektima.

Prof. dr Dejan Vukosavljević

Prof. dr Dejan Vukosavljević

Vanredni profesor

Predmeti: Bankarsko poslovanje, Upravljanje investicijama, Finansijski menadžment, Korporativne finasije.

Prof. dr Dragan Milošević

Prof. dr Dragan Milošević

Vanredni profesor

Predmeti: Menadžment MSP-a, Inženjerska ekonomija, Menadžersko odlučivanje.

Prof. dr Mirjana Stevanović

Prof. dr Mirjana Stevanović

Vanredni profesor

Predmeti: Korporativne finansije, Finansijski menadžment, Makroekonomija.

Prof. dr Vladimir Knežević

Prof. dr Vladimir Knežević

Vanredni profesor

Predmeti: Osnovi ekonomije, Osnovi makroekonomije.

Prof. dr Slobodan Manojlović

Prof. dr Slobodan Manojlović

Vanredni profesor

Predmeti: Osnovi inženjerstva, Upravljanje razvojem.

Prof. dr Marijana Milunović

Prof. dr Marijana Milunović

Vanredni profesor

Predmeti: Inženjerska ekonomija, Osnove finansija.

Prof. dr Slobodan Adžić

Prof. dr Slobodan Adžić

Vanredni profesor

Predmeti: Marketing menadžment, Osnovi menadžmenta.

Prof. dr Mitar Lutovac

Prof. dr Mitar Lutovac

Vanredni profesor

Predmeti: Inovacije i preduzetništvo, Ekološki menadžment, Zaštita životne sredine.

Prof. dr Vesna Miletić

Prof. dr Vesna Miletić

Vanredni profesor

Predmeti: Osnove finansija, Fiskalna ekonomija.

Prof. dr Aleksandra Pušara

Prof. dr Aleksandra Pušara

Vanredni profesor

Predmeti: Međunarodna ekonomija.

Prof. dr Aleksandar Radonjić

Prof. dr Aleksandar Radonjić

Vanredni profesor

Predmeti: Programiranje 1, Programiranje 2, Baze podataka.

Prof. dr Marko Špiler

Prof. dr Marko Špiler

Vanredni profesor

Predmeti: Menadžment javnih nabavki, Organizacija preduzeća, Upravljanje proizvodnjom.

Prof. dr Dragan Turanjanin

Prof. dr Dragan Turanjanin

Vanredni profesor

Predmeti: Upravljanje kvalitetom, Osnovi menadžmenta.

Prof. dr Jelena Avakumović

Prof. dr Jelena Avakumović

Vanredni profesor

Predmeti: Strategijski menadžment, Marketing menadžment, Strategijski marketing.

Prof. dr Jovanka Popović

Prof. dr Jovanka Popović

Vanredni profesor

Predmeti: Inovacije i preduzetništvo, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Upravljanje kvalitetom.

Doc. dr Marija Runić Ristić

Doc. dr Marija Runić Ristić

Docent

Predmeti: Upravljanje ljudskim resursima, Osnove upravljanja ljudskim resursima, Strategijsko upravljanje ljudskim resursima, Poslovno komuniciranje

Doc. dr Siniša Miletić

Doc. dr Siniša Miletić

Docent

Predmeti: Monetarna ekonomija, Finansijska tržišta i hartije od vrednosti.

Doc. dr Danijela Vukosavljević

Doc. dr Danijela Vukosavljević

Docent

Predmeti: Bankarsko poslovanje, Finansijski menadžment, Korporativno finansiranje, Upravljanje investicijama.

Doc. dr Marko Konjikušić

Doc. dr Marko Konjikušić

Docent

Predmeti: Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment.

Doc. dr Tijana Savić Tot

Doc. dr Tijana Savić Tot

Docent

Predmeti: Osnove menadžmenta, Osnove inženjerstva.

Doc. dr Igor Ristić

Doc. dr Igor Ristić

Docent

Predmeti: Programiranje 1, Programiranje 2, Elektronsko poslovanje, Internet tehnologije.

Doc. dr Svetlana Tasić

Doc. dr Svetlana Tasić

Docent

Predmeti: Poslovna matematika, Ekonomska statistika, Kvantitativne metode.

Doc. dr Borislav Kolarić

Doc. dr Borislav Kolarić

Docent

Predmeti: Novinarstvo, Analitičko novinarstvo, Teorija i tehnologija štampe, Odnosi s javnošću.

Doc. dr Ivan Šćepanović

Doc. dr Ivan Šćepanović

Docent

Predmeti: Informatika, Inteligentni sistemi, Elektronsko poslovanje, Informacioni sistemi, Kompjuterska grafika, Multimedija.

Doc. dr Borivoje Baltezarević

Doc. dr Borivoje Baltezarević

Docent

Predmeti: Uvod u medije, Poslovno komuniciranje.

Doc. dr Aleksandra Penjišević

Doc. dr Aleksandra Penjišević

Docent

Predmeti: Poslovna matematika, Poslovna statistika, Kvantitativne metode, Metodologija naučnog istraživanja.

Doc. dr Dragan Janjušić

Doc. dr Dragan Janjušić

Docent

Doc. dr Ana Skorup

Doc. dr Ana Skorup

Docent

Doc. dr Mirjana Matović

Doc. dr Mirjana Matović

Docent

Dr Borko Somborac

Dr Borko Somborac

Asistent sa doktoratom

Predmeti: Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje promenama.

Dr Srđan Skorup

Dr Srđan Skorup

Asistent sa doktoratom

MA Maja Vojinović

MA Maja Vojinović

Nastavnik stranog jezika

Predmeti: Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3, Engleski jezik 4, Poslovni engleski jezik 1, Poslovni engleski jezik 2.

MA Milan Bubulj

MA Milan Bubulj

Asistent

Predmeti: Upravljanje promenama, Mendžersko odlučivanje, Odnosi s javnošću, Strateški odnosi s javnošću.

MA Danko Damjanović

MA Danko Damjanović

Asistent

Predmeti: Marketing menadžment, Teorija i tehnologija štampe, Društveni aspekti interneta.

MA Branko Bukvić

MA Branko Bukvić

Asistent

Predmeti: Osnovi menadžmenta, Informatika, Poslovna logistika, Upravljanje kvalitetom, Osnove inženjerstva, Upravljanje proizvodnjom.

MA Marija Grbović

MA Marija Grbović

Asistent

Predmeti: Osnove menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa.

MA Nataša Kovčin

MA Nataša Kovčin

Asistent

Predmeti: Inženjerska ekonomija, Inovacije i preduzetništvo, Osiguranje, Osnove finansija, Menadžment malih i srednjih preduzeća.

MA Tatjana Milosavljević-Mijučić

MA Tatjana Milosavljević-Mijučić

Nastavnik stranog jezika

Predmeti: Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3.

MA Marinko Vukmanović

MA Marinko Vukmanović

Nastavnik veština

Predmeti: Multimedia, Produkcija zvuka.

MA Ana Lakatoš

MA Ana Lakatoš

Nastavnik veština

Predmeti: Istorija filma, Digitalna fotografija, Kompjuterska grafika, Dizajn interaktivnih medija, Videoprodukcija.

MSc Branislav Sančanin

MSc Branislav Sančanin

Nastavnik veština

Predmeti: Novinarstvo, Analitičko novinarstvo, Teorija i tehnologija štampe, Odnosi s javnošću.