Prof. dr

Vladimir Knežević

Vanredni profesor

 

Vladimir Knežević rođen je 22.10.1957. godine u Beogradu. Tu je završio osnovnu školu i VI. Beogradsku gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je diplomske studije,1981. Godine i magistrirao 1990. godine. U novembru 2013. godine odbranio je doktorsku tezu „Potencijalni doprinos trgovine unapređenju konkurentosti srpske privrede“ na Univerzitetu Megatrend – Fakultet za poslovne studije iz Beograda. Naučno-nastavnim radom započeo da se bavi 2009. godine na Visokoj školi strukovnih studija iz Čačka, kao predavač.

Akademsku karijeru započeo je 2010. godine na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, kao asistent, u martu 2014. godine izabran je u zvanje docenta.

Od marta 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment, iz Sremskih Karlovaca, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu. Osnovna istraživačka oblast mu je konkurentnost privrede, međunarodne poslovne finansije i korporativno upravljanje. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima. Više učešća sa naučnim radom na međunarodnoj konferenciji „Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo“ u Beogradu. Stalni recenzent-saradnik zbornika radova sa navedene međunarodne konferencije, i časopisa Issues in Business Management and Economics.

 

Predmeti
Osnovi ekonomije, Osnovi makroekonomije
Udžbenici i monografije

1. Privredni sistemi : odrednice, karakteristike, konkurentnost, Beograd, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2012

2. Korporativno upravljanje, Beograd, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo,2014.

Naučni i stručni radovi

1. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I KONKURENTNOST SRBIJE U KONTEKSTU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKOJ UNIJI-Vladimir Knežević i Dragan Ivković-“Megatrend revija”,Vol. 13 (3) 2016 • UDK 33 • ISSN 1820-3159, str. 287-309

2. Knežević V., Ivković D. „Environmental sustainability as a component sustainable competitiveness“ in Toward green economy: opportunities and obstacle for Western Balkan countries, Eds. M. Radović-Marković, Z. Nikitović, D. Jovancevic. Rev date: 05/19/2015, Library of Congress control number 2015902232, ISBN Hardcover 978-1-5035-3294-6, ISBN Softcover 978-1-5035-3295-3, ISBN e Book 978-1-5035-3296-0, str. 51-65

3. Major problems of contemporary serbian economy through the prism of methodology for evaluatingcompetitiveness Међународна конференција: Employment, Education&Enterpreneurship,2015, Висока школа за пословну економију и предузетништво Београд, Београд, ИСБН 978-86-6069-116-5 (FBEF), ISBN 978-1-4951-7656-2 (BCG) COBISS.SR-ID 218176524, str.394-421

4. Ivković D., Knežević V.,Inovative propensity of Western Balkans, Međunarodna konferencija: Employment, Education&Enterpreneurship,15-17. Oktobar 2014, Beograd

5. Competitiveness and Development of National Economy-Vladimir Knežević, DraganIvković, SlađanaVujičić – Economic Analisys, No 1-2/2014, ISSN:1821-2573, COBISS-SR-ID: 169576460, UDC:338.1;339.137.2, ID:207710988, scientific rewiev, str:111-127

6. SOCIJALNA ODRŽIVOST KAO ELEMENT ODRŽIVE KONKURENTNOSTI NACIONALNIH PRIVREDA-Vladimir Knežević, Goran Kvrgić Dragan Ivković-Svet rada, ISNN 1451-7841 Vol.11 br. 1/2014, str. 80-87, UDK:332:339.137.025

7. ENTREPRENEURIAL EDUCATION AND ECONOMIC COMPETITIVENESS-Vladimir Knežević, Dragan Ivković, Anali poslovne ekonomije, Banja Luka, godina V, sveska 2, 09.11.2013. ISNN 1840-3298, br. 9/2013, str.1-14 UDK: 338.242.2:005.963; COBBIS.BH-ID: 3980312; DOI: 10.7251/APE0913001K, str. 9-14

8. INDEKS DUGOROČNE KONKURENTNOSTI (SCI) I EKOLOGIJA-Vladimir Knežević-Ecologica, UDC:502.7, ISSN 0354-3285 No-72.Beograd,2013, str.715-719

9. Serbian Modern Economy – regional comparative analysis -Vladimir Knezevic,Goran Kvrgic,Dragan Ivkovic -International Review 1-2/2013,ISSN 2217-9739,COBISS.SR-ID 192516620 strana 7-29

10. DILEME ZAKONA O TRGOVINI-Vladimir Knežević-Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Beograd, 2010, ISBN 978-86-7630-228-4, COBISS.SR-ID 175570188 strana 205-229

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Vladimir Knežević
Imejl-adresa: 1010brojevi@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/vladimir-knezevic