Doc. dr

Tijana Savić Tot

Docent

 

Tijana Savić Tot rođena je 19.7.1979. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju školu završila je u Trsteniku. Na Fakultetu za preduzetni menadžment, Novi Sad, Univerziteta „Braća Karić“ završila je diplomske studije, 2002. godine dok je magistarske studije završila na Fakultetu za menadžment, Novi Sad, Univerzitet Privredna akademija 2004 godine. U septembru 2015. godine odbranila je doktorsku tezu pod nazivom „Razvoj modela strategijskog menadžmenta ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti“, na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad i stekla zvanje doktora tehničkih nauka.

Akademsku karijeru je započela 2005. godine kao asistent u nastavi na predmetima Osnove menadžmenta i Strategijski menadžment, a u novembru 2015. godine izabrana u zvanje docenta.

Tokom godina nastavu je držala na dodiplomskim i diplomskim studijama iz navedenih predmeta kao i predmeta Upravljanje razvojem, Osnove inženjerstva, Menadžment i Strategijski procesi. Osnovna istraživačka oblast joj je strategijski menadžment ljudskih resursa i strategijski menadžment.

Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Stalni recenzent-saradnik časopisa: Poslovna Ekonomija, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica.

 

Predmeti
Osnove menadžmenta, Osnove inženjerstva
Udžbenici i monografije

1. Savić T. (2008): poglavlja u knjizi Strategijski menadžment autora dr Dušana Ristića: Upravljanje znanjem (str. 381-395), Formulisanje strategije (str. 126-141), Novi alati u strategijskom menadžmentu(str. 396-412), Organizovanje (str. 152-156), Cekom books, Novi Sad, ISBN 978-86-85943-54-6, COBBIS.SR-ID 229482247

Naučni i stručni radovi

1. Grgar, D., Tot, V., Savić Tot, T., (2013): The application of modern marketing strategies: The study of enterpreneurial businesss market of South Bačka district, Vojvodina, Serbia, Metalurgia international 4/2013

2. Tot V., Savić Tot T., Ilić D., (2011): Strategijski menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti – odgovor na ekonomsku krizu, Poslovna ekonomija, časopis za poslovnu ekonomiju, preduzetništvo i finansije, Vol. 5, No 2, pp. 401-415, ISSN 1820-6859, UDK: 005.96:338.124.4

3. Savić Tot T., Tot V., Sajfert Z., (2012): The role of organizations in traininig and education of employees, Časopis Industrija, Ekonomski institut, Vol.40/No.3, 2012, p.p.191-209 ISSN 0350-0373UDK 37.018.46:371.13

4. Savić T. (2008): poglavlja u knjizi Strategijski menadžment autora dr Dušana Ristića: Upravljanje znanjem (str. 381-395), Formulisanje strategije (str. 126-141), Novi alati u strategijskom menadžmentu(str. 396-412), Organizovanje (str. 152-156), Cekom books, Novi Sad, ISBN 978-86-85943-54-6, COBBIS.SR-ID 229482247,

5. Savić T., (2008): Planiranje ljudskih resursa, autorizovana skripta, Cekom books, Novi Sad

6. Tot V., Savić Tot T., (2011): Značaj obuke i obrazovanja u organizacijama, Drugi naučno stručni skup, Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin, 2. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“, Zrenjanin, 10 Decembar, str. 141 -150, ISBN 978­86­84289­46­1

7. Savić Tot T., Tot V., (2012): Upravljanje karijerom, 3. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“, Zrenjanin: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, str. 219-232, ISBN 978-86-84289-61-4

8. Tot V., Savić Tot T., (2010): Upravljanje znanjem menadžera, Prvi naučno stručni skup, Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin, 1. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“, Zrenjanin,, str. 145-152, ISBN 978-86-84289-41-6, UDK: 005(082)

9. Tot V., Savić Tot T. (2010): Proces selekcije menadžera, Naučni skup Poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, UDK: 339.9(082), 330.3:339.7(082), 336.71:338.124.4

10. Savić Tot T., Tot V., (2011): Znanje kao proizvod kulture učenja, Projekat “Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema, COBBIS 268282375, Novi Sad, Fakultet za menadžment, str. 240-294, ISBN 978-86-85067-40-2, UDK: 005.96

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Tijana Savić Tot
Imejl-adresa: savic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/tijana-savic-tot