Master akademske studije - Strategijski menadžment

Strategijski menadžment (master akademske studije)

Pravo da upišu master studije na F@M-u, imaju sva lica sa završenim osnovnim studijama u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, kao i lica koja su stekla najmanje 180 ESPB.

Studije traju dve godine, odnosno četiri semestra, nakon čega se stiče 120 ESPB bodova. Završene master studije omogućavaju dalje školovanje na doktorskim studijama tj. sticanje trećeg stepena visokog obrazovanja.

Nastava i vežbe se izvode na najsavremeniji način i uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija.

Nakon završenih master akademskih studija stiče se diploma visokog obrazovanja i akademski naziv Master –menadžer.

Termini nastave su prilagođeni kako redovnim studentima tako i studentima uz rad – petkom posle podne od 17-20 h i subotom pre podne od 9-12 h.

Realizuje se samo jedan studijski program – Strategijski Menadžment, a cilj studijskog programa  je  da obezbedi željene kompetencije studenata u oblasti strategijskog upravljanja organizacijama.  Studijski program čini deset obaveznih i šest izbornih predmeta.

Svaki predmet ima svoj sadržaj, bodovnu vrednost (ESPB), potrebne preduslove i način polaganja ispita. Nastava i vežbe se izvode na najsavremeniji način i uz upotrebu informaciono – komunikacionih tehnologija. To omogućava interaktivnu multilateralnu komunikaciju, problemski i projektno orijentisan pristup u kome je student u centru procesa učenja. Na taj način studenti biraju i porede informacije, pamte i organizuju, analiziraju njihov sadržaj, koncipiraju sopstveno znanje, komuniciraju ga i upoređuju sa drugima, vrše evaluaciju i preispituju sopstvene stavove i znanja. To uključuje i tradiconalne metode kao što su monološka i dijaloška metoda, analiza sadržaja, diskusije, grupne rasprave, izrade eseja i sminarskih radova. g. uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija: Studenti sa drugih  studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija, koji se realizuju na Univerzitetu ili drugim visokoškolskim ustanovama, mogu pod određenim uslovima izvršiti prenos ESPB bodova. U postupku priznavanja ESPB bodova, Fakultet ceni da li je student kroz  položen program u dovoljnoj meri stekao znanja i veštine neophodne za priznavanje ispita. Priznavanjem ispita priznaje se i ocena koju je student dobio na ispitu. Fakultet svojim aktom bliže uređuje način i postupak priznavanja stečenih ESPB bodova na drugom studijskom programu. Ocenu ekvivalencije predmeta i utvrđivanje priznatih i diferencijalnih ESPB bodova i diferencijalnih ispita vrši Komisija za ekvivalenciju koju rešenjem imenuje dekan Fakulteta.

Kandidatima koji se prijavljuju za upis na ovaj studijski program, a kojima se priznaju neki položeni ispiti iz određenih predmeta sa drugog započetog ili završenog studijskog programa ne može se priznati veći broj ESPB bodova nego što ti predmeti nose na Fakultetu, osim ukoliko zaključenim  sporazumom  o međusobnom priznavanju ESPB sa drugim visokoškolskim ustanovama nije drugačije definisano.

Pored toga što je program usklađen sa savremenim potrebama menadžerske struke i uporediv je sa programima sličnih obrazovnih institucija u Evropi i kod nas, prilikom definisanja strukture programa posebna pažnja je posvećena i obezbeđenju logičnog nastavka studija za studente sa studijskih programa osnovnih akademskih studija Fakulteta za menadžment, koji kroz izborne predmete mogu da steknu predmetno specifične kompetencije iz oblasti strategijskog upravljanja i u oblasti medija i informatike.

Savladavanjem studijskog programa Strategijski menadžment, student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti, koje su bitna komponenta ishoda učenja na studijskom programu.

Opšte sposobnosti:
a) analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica procesa upravljanja poslovnim sistemom;
b) ovladavanje metodima, postupcima i procesima istraživanja u oblasti strategijskog menadžmenta;
c) razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u procesu upravljanja poslovnim sistemima i poslovnom odlučivanju;
d) primena znanja, veština i stvaralačkih sposobnosti u menadžerskoj praksi;
e) razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti u funkciji uspešne saradnje sa subjektima u poslovnom sistemu, kao i saradnja sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Predmetno-specifične sposobnosti:
a) sposobnost pozicioniranja preduzeća prema okruženju;
b) sposobnost izbora i implementacije međunarodnih marketing strategija;
c) razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u oblasti strategijskog menadžmenta;
d) praćenja i primene inovacija u preduzetništvu;
e) sposobnost rukovođenja i učestvovanja u razvojnim timovima za projektovanje modela menadžerskog odlučivanja;
f) povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena;
g) upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti poslovnog menadžmenta;
h) sposobnost formulisanja, vrednovanja i implementacije poslovne strategije na bazi internog i eksternog rasta;
i) sposobnost vrednovanja novih poslovnih poduhvata;
j) sposobnost vrednovanja efekata regularnih aktivnosti preduzeća;
k) sposobnost projektovanja organizacije prema strategijskim zahtevima;
l) sposobnost vrednovanja hartija od vrednosti i korišćenje odgovarajućih portfolio strategija;
m) razumevanje koncepta vremenske vrednosti novca;
n) sposobnost procene rizika projekta;
o) sposobnost regrutovanja, ocene, nagraćivanja i promocije kadrova potrebnih za implementaciju strategije;
p) sposobnost postavljanja strateških komunikacionih ciljeva i upravljanje organizacijom odnosa sa javnošću.
q) sposobnost planiranja i istraživanja u oblasti odnosa sa javnošću i implementaciji rezultata na organizaciju.
r) temeljno poznavanje i razumevanje odnosa sa javnošću i javnog govora.

Najave dešavanja

 • 07/032018
 • 22/012018
 • 25/092017
 • 20/022017
 • 06/122016
 • 04/012016
 • 05/102015
 • 29/062015
 • 25/052015
 • 24/032015
 • 02/032015
 • 04/022015
 • 18/122014
 • 12/122014
 • 05/122014
 • 08/022018
 • 20/112017
 • 25/082017
 • 13/122016
 • 13/052016
 • 17/122015
 • 21/092015
 • 27/052015
 • 18/052015
 • 17/032015
 • 23/022015
 • 23/012015
 • 18/122014
 • 08/122014
 • 01/122014
 • 02/022018
 • 12/112017
 • 06/032017
 • 10/122016
 • 19/042016
 • 04/122015
 • 15/092015
 • 27/052015
 • 03/042015
 • 03/032015
 • 10/022015
 • 19/122014
 • 14/122014
 • 08/122014
 • 22/102014

Nastava, ispiti i obaveštenja

 • 08/032018
 • 21/022018
 • 14/022018
 • 18/012018
 • 25/102017
 • 01/102017
 • 25/082017
 • 11/062017
 • 05/052017
 • 15/032017
 • 03/032017
 • 09/012017
 • 11/122016
 • 17/112016
 • 03/102016
 • 08/032018
 • 20/022018
 • 08/022018
 • 22/112017
 • 12/102017
 • 01/092017
 • 07/082017
 • 06/062017
 • 03/052017
 • 10/032017
 • 27/022017
 • 22/122016
 • 08/122016
 • 15/112016
 • 13/092016
 • 06/032018
 • 20/022018
 • 20/012018
 • 21/112017
 • 05/102017
 • 25/082017
 • 21/062017
 • 03/062017
 • 27/032017
 • 06/032017
 • 24/012017
 • 13/122016
 • 22/112016
 • 16/102016
 • 22/082016