Prof. dr

Nenad Marković

Redovni profesor

 

Nenad Marković rođen je u Beogradu 28.06.1966. godine. Osnovnu i srednju školu, Gimnaziju „Uroš Predić“ završio je u Pančevu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na mašinskom odseku – smeru za industrijske sisteme. Magistarske studije završava 2003. na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“. Više od 16 godina uključen je nastavni proces na visoko-školskim ustanovama.

Nastavnu karijeru započeo je 2001. godine kao asistent na Fakultetu za menadžment Novi Sad.

2004. na Višoj školi za poslovne sekretare i menadžment bio je angažovan na predmetima: .Matematika, Statistika, Menadžment malog i srednjeg biznisa i Preduzetništvo, a vršio je i dužnost pomoćnika direktora škole.

2005. godine doktorira na Univerzitetu Privredna akademija sa temom “Perspektiva obrazovanja za preduzetništvo u Vojvodini”, gde je izabran u zvanje docenta. Iste godine zasniva radni odnos u Republici Srpskoj na Visokoj školi za uslužni biznis, Istočno Sarajevo, BiH, gde i danas izvodi nastavu na predmetima: Izrada i implementacija biznis plana i Menadžment malog i srednjeg biznisa. Od 2005. godine do danas na Fakultetu za menadžment izvodi nastavu na predmetima: Kvantitativne metode, Logistika, Preduzetništvo, Menadžment malog i srednjeg biznisa, Reinženjering.

Školske 2006/2007. obavljao je dužnosti v. d. dekana Fakulteta za menadžment Novi Sad. Takođe je bio i prodekan za nastavu i šef studijskog programa menadžment na istom fakultetu.

Uviđajući značaj obrazovanja za preduzetništvo 2006. godine postaje jedan od osnivača Srednje poslovno – menadžerske škole i uvodi izučavanje predmeta Preduzetništvo na srednjoškolskom nivou. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2008. godine na Univerzitetu Alfa za užu naučnu oblast menadžment.

U zvanje redovnog profesora izabran je 2015. godine na Univerzitetu Union – Nikola Tesla.

Od osnivanja Fakulteta za menadžment do danas je jedan od dva najbolje ocenjena nastavnika od strane studenata. Ovoj činjenici idu u prilog i brojna mentorstva: Preko 400 puta bio je mentor na diplomskim radovima, 20 puta je bio mentor u izradi magistarskih teza i 9 puta mentor na doktoratima. Nastavne planove, režim studija i sistem ocenjivanja studenata u potpunosti izvodi prema principima Bolonjske deklaracije. Nastavu izvodi didaktički, andragoški i pedagoški kvalitetno uz korišćenje audio-vizuelnih prezentacija. Uz sticanje znanja na njegovim predavanjima primat postaju analitičnost, kritičko mišljenje, teorijsko razumevanje činjenica, praktično osposobljavanje i prezentacija radova. Autor je udžbenika i praktikuma na svim predmetima koje izvodi.

Dao je značajan doprinos u procesima akreditacije i ponovne akreditacije Ustanove i jedinice van sedišta u Pančevu, čiji je rukovodilac od osnivanja.

Učestvovao je u više projekata, autor je elaborata za osnivanje Srednje poslovno – menadžerske škole i Informatičke škole, član je u više stručnih i naučnih asocijacija:
• Član je programskog odbora zadužbine Andrejević
• Osnivač je Zajednice privatnih osnovnih i srednjih škola Vojvodine
• Konsultant Udruženja pronalazača Novog Sada i Narodne tehnike Vojvodine
• Predsednik nevladine organizacije Karlovački inovacioni centar
• Konsultant u Uniji poslodavaca Vojvodine
• Član asocijacije za izučavanje preduzetništva u jugoistočnoj Evropi – ERENET
• Rukovodilac projekta Obuka i usavršavanje zaposlenih u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Vlade Srbije. 2007 do 2010.
• Član radne grupe na projektu „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na redu“, Budimčević S., Vladić N., Jovanović V., Marković N., Peruničić B., Terzić B., Lengauer R., Vinkler N., Studija izvodljivosti sa smernicama za implementaciju sistematičnog pristupa u edukaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji sa analizom troškova i koristi, Republika Srbija – Ministarstvo zdravlja i socijalne politike Vlade Srbije, Kraljevina Norveške, IMG, 2010-2013

Vidno interesovanje za nauku ogleda se u brojnim objavljenim naučnim radovima. Pisao je radove za domaće i međunarodne skupove, monografije, domaće i strane časopise. U radovima je očigledno njegovo interesovanje iz sfere savremenog biznisa i menadžmenta, a naročito iz oblasti logistike, preduzetništva i menadžmenta malog i srednjeg biznisa.

 

Predmeti
Kvantitativne metode, Matematička logika u računarstvu, Inovacije i preduzetništvo, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Poslovna logistika, Reeinženjering
Udžbenici i monografije

1. Marković N., Šćepanović I., KVANTITATIVNE METODE SA FINANSIJSKOM MATEMATIKOM, Cekom books, Novi Sad, 2009. ISBN 978-86-85943-86-7; COBISS.SR-ID 243173895;

2. Marković N., POSLOVNA LOGISTIKA, Cekom books, Novi Sad, 2010. ISBN 86-85943-31-0; COBISS.SR-ID 217872647;

3. Marković N., MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, Cekom books, Novi Sad, 2010. ISBN 978-86-6185-002-8; COBISS.SR-ID 230108935;

4. Marković N., Simić J., PREDUZETNI MENADŽMENT, Cekom books, Novi Sad, 2011. ISBN 978-86-6185-014-1; COBISS.SR-ID 243176842;

5. Marković N., Pavlović M., Vladisavljević R., REINŽENJERING-skripta, Cekom books, Novi Sad, 2010. ISBN 978-86-6185-006-6; COBISS.SR-ID 230108935.

Naučni i stručni radovi

1. Marković N., Vladisavljević R., „UTICAJ NOVIH TEHNOLOGIJA PRENOSA PODATAKA NA RAZVOJ REVERZBILNE LOGISTIKE“ 12th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2009, Istraživački centar za upravljaje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2009., str 757-762; ISSN: 1451-4966; UDK: 658.56;

2. Marković N., Momčilović O., Ćuže I., „EFFECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT ON THE REDUCTION OF UNEMPLOYMENT RATE IN SERBIA”, UNIVERSITY of ORADEA, FACULTY of MANAGEMENT and TECHNOLOGICAL ENGINEERING, “IMT ORADEA – 2011”, ROMANIA. 2011, Volume X (XX), 2011, NR2; ISSN 1583 – 0691,

3. Marković N., Momčilović O. Stević S., „MANAGING ENTREPRENEURIAL POTENTIAL IN VOJVODINA”, UNIVERSITY of ORADEA, FACULTY of MANAGEMENT and TECHNOLOGICAL ENGINEERING, “IMT ORADEA – 2011”, ROMANIA. 2011, Volume X (XX), 2011, NR2; ISSN 1583 – 0691

4. Marković N., Ćuže I., Milinković J., „EDUCATIONAL ASPECTS OF IMPROVING THE SAFETY AND HEALTH AT WORK IN SERBIA”, International Scientific and methodological conference QUALITY OF EDUCATION – management, certification, recognition, Мinistarstvo obrazovanja i nauke, omladine i sporta Ukrajina, Kramatorsk, Ukraina, 31.10.-02.11. 2011. str 91-97.; ISBN 978-966-379-516-4; UDK 378.14;

5. Marković N., Stevć S., Ćuže I., „IMPROVEMENTS AND INOVATIONS OF BUSINESS PROCESSES REENGINEERING”, 11th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2011, 15-18. September 2011, Sokobanja, SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd., 36210 Vrnjačka Banja, 2011., str 785-789; ISBN: 978-86-6075-028-2; UDK: 005.6:621(082) ;

6. Marković N., „PRIMENJENI MODEL OBRAZOVANJA ZA PREDUZETNIŠTVO“, VII. naučno-stručna konferencija Na putu ka dobu znanja, 23-26. septembar 2009, Split, Hrvatska, Fakultet za menadžment Novi Sad, ISBN 978-86-85067-27-3, COBISS.SR-ID 253717511;

7. Marković N., Vladisavljević R., Boršoš A., „PROBLEM SUBOPTIMIZACIJE U UPRAVLJANJU LANCEM SNABDEVANJA“, 14th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2011, Istraživački centar za upravljaje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2011., str 442-453; ISBN: 978-86-86355-05-8; UDK: 005.6(082);

8. Ristić D., Marković N., Šćepanović V., „POLOŽAJ ŽENA U PRIVREDI REPUBLIKE SRBIJE“, PAR Prva međunarodna konferencija o vođstvu – Womans Leadership, Poslovna akademija Rijeka – Visoka poslovna škola PAR i Lehigh University Iaccoca Institute, Opatija 29.-31.03.2012.;

9. Vladisavljević, R., Marković, N., LOGISTIČKI ASPEKTI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA, 17th International Conference Dependability and Quality Management ICDQM-2015, Istraživački centar za upravljaje kvalitetom i pouzdanošću, Beograd, 2015;

10. Marković N., Miletić Lj., Đuričić R., Роль поставщика логистики в цепочке поставок (ULOGA LOGISTIČKOG PROVAJDERA U LANCU SNABDEVANJA), Zbornik radova 3rd Internacional Conference ″New Functional Materials and High Technology″ NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, ISBN 978-5-905364-10-5, Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук (ИХР-РАН)/G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences (ISC-RAS), Ivanovo, Russia,

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Nenad Marković
Imejl-adresa: markovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/nenad-markovic