Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad na Fakultetu za menadžment

Fakultet za menadžment u obavljanju svoje delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački rad kao delove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.
Naučnoistraživački rad na Fakultetu za menadžment ima za cilj razvoj nauke i stvaralaštva, unapređivanje obrazovne delatnosti, odnosno unapređenje kvaliteta nastave, usavršavanje naučnog podmladka, uvođenje studenata u naučnoistraživački rad, kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Fakultet za menadžment obavlja naučnoistraživački rad u okviru društveno – humanističkog obrazovno – naučnog polja za šta je od Ministarstva nauke dobio akreditaciju 17. 12. 2013. (021-01-17/79).

Nastavnici i saradnici objavljuju rezultate svog naučnoistraživačkog rada u domaćim i međunarodnim indeksiranim naučnim časopisima, saopštavaju ih na međunarodnim skupovima u zemlji ili inostranstvu kao i u monografskim naučnim publikacijama.

Fakultet za menadžment je realizovao petogodišnji naučni projekta koji je sufinansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća AP Vojvodine pod nazivom: „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“. Rezultat ovog projekta su na desetine objavljenih radova svake istraživačke godine, kao i četiri naučne monografske studije.

Naučno istraživački projekat „Istraživanje sistema vrednosti kod mladih“ je realizovan sopstvenim sredstvima. Članovi projektnog tima uradili su veliko empirijsko istraživanje i rezultate publikovali na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija kao i u posebnoj monografskoj publikaciji.

Od 2011. nastavnici i saradnici Fakulteta za menadžment su članovi projektnog tima interdisciplinarnog naučnog projekta „Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene“ čiji je nosilac Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a finansira ga Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
Dvogodišnji rad na ovom projektu rezultovao je dvema međunarodnim monografijama Znanje, obrazovanje, mediji“.

Takođe, profesori našeg Fakulteta uključeni su u projekat „Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizovanom ložištu“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a nosilac projekta je Institut za nuklearne nauke Vinča. Projekat je iz oblasti tehnološkog razvoja.

U okviru naučne delatnosti Fakulteta izlazi on-line naučni časopis „Knowledge era“ (www.dobaznanja.rs).

Već više od 10 godine svakog septembra Fakultet organizuje naučnu konferenciju „Na putu ka dobu znanja“ nakon čijeg održavanja se publikuje Zbornik radova.