MA

Milan Bubulj

Asistent

 

Milan Bubulj rođen je 28. maja 1979. u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu je završio u Novom Sadu. Na Fakultetu za menadžment, pri Univerzitetu Privredna akademija, 2007. godine je završio diplomske studije. Na istom fakultetu je završio i master akademske studije, 2010. godine. Trenutno pohađa doktorske akademske studije (studijski program: „Inženjerski menadžment“) na Tehničkom fakultetu u Boru, pri Univerzitetu u Beogradu. Akademsku karijeru započeo je 2008. godine na Fakultetu za menadžment, kao saradnik u nastavi, da bi kasnije bio biran i u zvanje asistenta u nastavi, u kojem se i danas nalazi.

Poseduje višegodišnje iskustvo na poziciji stručnog konsultanta i predavača iz domena ISO standarda, iz više oblasti, primarno kvaliteta i bezbednosti informacija. Realizovao je veliki broj projekata implementacije sistema menadžmenta i nekoliko desetina relevantnih obuka, kao sertifikovani i akreditovani predavač, u radu pod mnoštvom kuća za implementaciju i obuke.

Jedan je od osnivača i suvlasnik Global Standards Consortium-a.

U svom akademskom istraživačkom radu gravitira ka problemima karakterističnim za oblasti strateškog menadžmenta i upravljanja promenama, kvaliteta, bezbednosti informacija i strateškog komuniciranja. Bio je višegodišnji je član organizacionog odbora međunarodne naučno-stručne konferencije „Doba znanja“.

Autor je više naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima.

 

Predmeti
Upravljanje promenama, Odnosi s javnošću, Menadžersko odlučivanje, Strateški odnosi s javnošću
Udžbenici i monografije

1. Bubulj, M., Arsenijević, O., Bulatović, Lj., Lj., Bulatović, G., (2012), monografija Culture, Achievement, Mentoring and Education for Management: The Study of Students Of Faculty Of Management, LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of:AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG Heinrich-Böcking- Str. 6-8 66121, Saarbrücken, Germany, ISBN-13: 978-3-659-25577-9, EAN: 3659255777

2. Bubulj, M., Todorović B., (2008): poglavlja u knjizi Strategijski menadžment autora dr Dušana Ristića: Menadžersko odlučivanje , Cekom books, Novi Sad, ISBN 978-86-85943-54-6, COBBIS.SR-ID 229482247

Naučni i stručni radovi

1. Matijasevic J. Saric Z., Miletic Lj., Janjusic D., Bubulj M., (2019) Comparison of Perceptions of Barriers to Innovation Projects in the Companies in Serbia; Konferencija SENET, Beograd, 2019 ISBN978-94-6252-861-1 DOI: 10.2991/senet-19.2019.42

2. M. Miletic, LJ., Stasevic, M., Vulicevic, LJ., Bjegovic, M., Bubulj, (2019) Application of Energy Density Method for prediction of residual life of damaged structural elements by using computer, Tруды международного симпозиума надежность и качество, Tом (1) ISSN 2220-6418

3. Bubulj, M., Arsenijević, O., Simić J. (2011) Connection between organizational culture and development of achievement motive of students of Faculty of management, Educational Research and Reviews Vol. 6 (6), pp. 481-488, June 2011, ISSN 1990-3839, Academic Journals

4. Bubulj, M., Riznić D., (2012) Sprovođenje marketing istraživanja u malim i srednjim preduzećima u Novom Sadu i Beogradu, Zbornik radova, X naučno-stručna konferencija: Na putu ka dobu znanja, Sremski Karlovci, 2012, (ISBN 978-86-85067-41-9)

5. Arsenijević, O., Bubulj, M., Savić, T., Đukić, M., (2010) Uticaj kreativne organizacione klime na efektivnost menadžmenta u organizacijama u AP Vojvodini, Monografija sa Pokrajinskog projekta, Inovativnost, kreativnost, učenje – svakodnevno iskustvo uspešnog biznisa: projekat „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“ (rezultati sa projekta čiji je finansijer Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, ured. O. Arsenijević), Fakultet za menadžment, Novi Sad, str. 9 – 76, str. 232 ; ISBN 978-86-85067-28-0, COBISS.SR-ID 252109575, UDK 001.895(497.11)(082), 316.422(497.11)(082), 005.591.6(082), 005.94(082)

6. Arsenijević, O., Ristić, D., Bubulj, M., (2010) Self evaluation as a tool for managing developing changes in education for management – an experience, International Tehnology, Education and Development Conference, Valencie, Spain, ISBN: 978-84-613-5538-9

7. Kliček T., Vladisavljević R., Bubulj M., (2011) Etički osvrt na virtuelne timove kao podrška darovitima, Zbornik rezimea, Međunarodni naučni skup „Darovitost i moralnost“, Vršac, ISBN 978-86-7372-134-7

8. Olja Arsenijević, O., Bubulj, M., Todorović B., (2010) Organizaciona kreativnost u privrednim organizacijama u AP Vojvodini, Zbornik radova, VIII Naučno stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, ISBN 978-86-85067-30-3, COBISS.SR – ID 256160775

9. Bulatović G., Bulatović, LJ., Bubulj M., (2009) Modеlovanjе mеtodologijе za analizu sadržaja sa diskursnim analitičkim pristupom, Zbornik radova, VII Naučno stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, Split, ISBN 978-86-85067-27-3, COBISS.SR – ID 253717511, Ključne reči: kreativnost, organizaciona efektivnost, kreativna organizaciona klima

10. Arsenijević, O., Ristić, D., Bubulj M., (2010) Self evaluation as a tool for managing developing changes in education for management – an experience, International Tehnology, Education and Development Conference, Valencie, Spain, ISBN: 978-84-613-5536-5

11. Arsenijević, O., Bubulj, M., Todorović B., (2010) Organizaciona kreativnost u privrednim organizacijama u AP Vojvodini, Zbornik rezimea, VIII Naučno stručna konferencija „Na putu ka dobu znanja“, Sremski Karlovci, ISBN 978-86-85067-30-3, COBISS.SR – ID 256160775

12. Vladisavljević, R., Todorović B., Bubulj M., (2011) TRIZ – Teorija rešavanja inovativnih problema (Теория решения изобретательских задач), Monografija sa Pokrajinskog projekta, Znanje kao proizvod kulture učenja: projekat „Inovaciona kultura kao faktor u formiranju i razvoju inovacionih sistema“ (rezultati sa projekta čiji je finansijer Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, ured. O. Arsenijević), Fakultet za menadžment, Novi Sad , ISBN 978-86-85067-33-4

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Milan Bubulj
Imejl-adresa: bubulj@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/milan-bubulj