Prof. dr

Marijana Milunović

Vanredni profesor

 

Marijana Milunović rođena je 1973. godine u Beogradu. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa Univerziteta  u Beogradu je 2011. godine odbranila doktorsku tezu “Uloga i značaj berze u uslovima finansijske krize”. Akademsku karijeru započela je 2010. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa Univerziteta kao asistent, a 2011. godine izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast ekonomija i finansije.

Od decembra 2011. godine zaposlena je na  Fakultetu za menadžment  (Univerzitet „Union – Nikola Tesla“), u zvanju docenta, a od decembra 2016. godine u zvanju vanredni profesor – naučna oblast ekonomsko-finansijski menadžment.

Osnovna istraživačka oblast su joj finansijska tržišta, promene na tržištu kapitala, posebno u sferi berzanskog poslovanja i hartija od vrednosti. Objavila je veći broj naučnih radova i učesnik je brojnih međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih skupova. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES), programskog odbora međunarodne naučno-stručne konferencije, recenzent univerzitetskih udžbenika i naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima.

 

Predmeti
Inženjerska ekonomija, Osnove finansija
Udžbenici i monografije

1. Milunović, M., (2012): Berze u uslovima finansijske krize, monografija, posebna izdanja, Zadužbina Andrejević, Beograd.

2. Milunović, M., Jerinić, D., (2013): Osnove finansija, (elektronski izvor), Cekom books, Sremski Karlovci.

3. Milunović, M., Jerinić, D., (2013): Osnovi ekonomije, (elektronski izvor), Cekom books, Sremski Karlovci.

4. Milunović, M., (2011): Berzansko poslovanje i hartije od vrednosti, Alfa Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd.

5. Grujić, R., Milunović, M., (2011): Osnovi osiguranja, Alfa Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd.

Naučni i stručni radovi

1. Vuković, A., Milunović, M., Pavićević, A. (2017): Analysis of the Global Oil Price Trends on International Markets, International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture ITEMA 2017, Budapest, Hungary

2. Adžić, S., Milunović, M., & Jagodić, A. (2017): Toward the Leadership Literacy: Presentation of the Project Globe and the Eastern European Cluster’s Results. In 3rd International Scientific Conference Media and Economy – MES 2017, Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina, Banja Luka College

3. Vuković, A., Milunović, M., Pavićević, A. (2017): Social Economy As a Concept and Strategic Direction in The Contemporary World, International Scientific Conference on Economics & Management EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia.

4. Milunović, M., Vuković, A., Rončević, D. (2016): Uloga i značaj kontrole u sistemu javnih nabavki, Međunarodna naučno-stručna konferencija Kako do kvalitetnijeg života, Beograd.

5. Milunović, M., Labović, D., Rajaković, J. and Doljanica, D.: Analysis of financial insurance and premiums in Serbia. Annals of the Oradea University – Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. XIII (XXIII), No. 3 (December 2015), pp. 162-167. ISSN 1583-0691.

6. Milunović, M., Labović, D., Rajaković, J. and Doljanica, D.: Analysis of life insurances by types in Serbia. Annals of the Oradea University – Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. XIII (XXIII), No. 3 (December 2015), pp. 172-175. ISSN 1583-0691.

7. Milunović, M., Đoković, G., Vukovć, A., (2015): Mobilizacija kapitala putem javno-privatnih partnerstava u cilju povećanja efikasnosti poslovanja, Glasnik za društvene nauke br.7, Beograd, ISSN 1821-3421, UDK 1/3, COBISS.SR.ID 171372044, UDK: 334.72:330.332.

8. Milunović, M., Bajac, M., (2015): Uticaj novih tehnologija na dalji razvoj ekonomskih teorija, XIII Međunarodna naučno-stručna konferencija Doba znanja, Sremski Karlovci.

9. Milunović, M., Đoković, G., Pavićević, A., (2014): Finansijska funkcija obnovljivih izvora energije u Srbiji, Glasnik za društvene nauke, Beograd, ISSN 1821-3421, COBISS.SR.ID 171372044, UDK: 502.17:330.34.

10. Milunović, M., (2010): Međunarodno kretanje kapitala u funkciji privrednog razvoja Srbije, Ekonomika, br. 2, Niš. YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497,1)

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Marijana Milunović
Imejl-adresa: milunovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/marijana-milunovic