Doc. dr

Jovanka Popović

Docent

 

Docent dr Jovanka Popović rođena je 19.01.1979. u Novom Sadu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu-smer agroekonomija, 2004. godine. Magistarsku tezu pod nazivom: „Multimedijalna komunikacija u javnim uslugama“, odbranila je 02.12.2008. godine, na Fakultetu za uslužni biznis – Sremska Kamenica, Univerzitet EDUCONS. Doktorsku tezu pod nazivom: „Marketinški pristup razvoju zdravstvenog turizma u Republici Srbiji“, uspešno odbranila 27.02.2012. godine na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid; Univerzitet Sveti Kliment Ohridski – Bitola. Diplomu doktora ekonomskih nauka nostrifikovala na Univerzitetu „Privredna akademija“ u Novom Sadu, 07.06.2012.

Akademsku karijeru započela je 2008. godine na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija “Čačak”- Beograd kao asistent, a kasnije kao predavač. Izabrana je u zvanje docenta i akademsku karijeru nastavila na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd.

Od novembra 2016. godine zaposlena je na Fakultetu za menadžment, Univerzitet Union – Nikola Tesla.

Aktreditaciju za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave dobila je 19.02.2018. godine. Bila mentor više od 40 završnih i master radova. Objavila oko 50 stručnih i naučnih radova. Recenzent je časopisa: FBIM Transactions i časopisa: Trendovi u poslovanju. Osnovne istraživačke oblasti: preduzetnišvo, ekonomija i proizvodno poslovni menadžment.

 

Predmeti
Inovacije i preduzetništvo, Menadžment malih i srednjih preduzeća, Upravljanje kvalitetom
Udžbenici i monografije

1. Popovic J., Radic V.: „Identification of Supportive Social and Legal Environment for Social Entrepreneurship Development in the Republic of Serbia“, Entrepreneurship: Types, Current Trends and Future Perspectives, 2016,pp. 57-73, ISBN 978-1-5323-2194-8, Chicago: Bar Code Graphics, United States of America

2. Radic V., Popovic J., Novovic M.:“Effects of Transformational Leadership on Creativity and Innovation in Organizations”, Insight and Potential Source of New Entrepreneurial Growth, Proceedings of the Int. Roundtable on Entrepreneurship, 2017, pp. 115-128. ISBN 978-88-95922-84-3, WOS 000403567000008, Filodiritto Publisher Informatica SRL, Via Castiglione, 81, Bologna, 40124, Italy

Naučni i stručni radovi

1. Popović, J., Radić, V., Radić, N., Vukadinović, S.: RATING THE RELEVANT FACTORS OF BUSINESS CONDITIONS FOR ENTREPRENEURS IN SERBIA, EuroEconomica, 2016, Vol. 35, No. 1, pp. 7-25. ISSN: 1582-8859

2. Popović J., Radić, N., Radić, V.: IDENTIFIKACIJA SAVREMENOG PREDUZETNIČKOG KONCEPTA I MOGUĆNOSTI PRIMENE U SRBIJI, Naučna konferencija ERAZ, Beograd, 2015. Zbornik radova, str. 451-457. ISBN: 978-86-80194-01-1. COBISS.SR-ID 216614924S.

3. М. Roganović, Ј. Popović, М. Gavrilović: „EKSPANZIJA PROTEKCIONISTIČKIH MERA KAO POSLEDICA SVETSKE EKONOMSKE KRIZE“, Časopis: Poslovna ekonomija, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, 2017, Vol. XX, ISSN 1820-6859, str. 30-46, doi: 10.593

4. Popović, J., Vukadinović, S.,Krstić, M.: SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM ZELENA PIRAMIDA U FUNKCIJI IMPLEMENTACIJE OHSAS 18001 U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA, Međunarodna naučna konferencija IMKSM u Boru, Мај 2013. ISBN 978-86-6305-006-8

5. Popović, J., Radić, V., POTENTIAL QUALITY INCREASE OF HEALTH AND RECREATIONAL TOURISM PRODUCT IN THE AREA OF FRUSKA GORA, Međunarodna konferencija „Employment, Education and Entrepreneurship“ 2015, Oktobar 2015, Proceedings II, p. 499-519. ISBN 978-86-6069-117-2. COBISS.SR-ID 218293004

6. Grozdanić, R., Popović-Bajčetić J., Vukosavljević D.: “WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP OPPORTUNITIES THROUGH COOPERATIVES DEVELOPMENT, SERBIAN CASE“, Limes Plus, Journal of Social Sciences and Humanities, ISSN 1820-0869, Vol XIII, No 3/2016, pp. 69-90, Publisher: HERAedu, Belgrade.

7. Popović, J., Radosavljević, K., Vukadinović, S.: PODRŠKA RAZVOJA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI, Međunarodna konferencija EEE, Decembar, Beograd 2012., str. 287-307, ISBN 978-86-6069-082-3

8. Popović, J., Radić, V., Stanković, R.: UPRAVLJANJE ORGANIZACIONO-KOMERCIJALNIM RIZICIMA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU SRBIJE KROZ MARKETING MENADŽMENT KONCEPT, Časopis FBIM Transactions, Beograd, Juli, 2014., Vol. 2, No.2 ISSN 2334-704X

9. Popović, J., Kastratović, E., Vukadinović, S.: NOVE ORGANIZACIONE FORME DIGITALNOG PREDUZETNIŠTVA, Časopis: Svet rada, Vol. 2/2013

10. Radić, V., Radić, N., Popović, J.: PPREDUZETNIŠVO I INOVACIJE, Nacionana konferencija sa međunarodnim učešćem, Informcione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo, ITOP16, Čačak, Zbornik radova, str. 177-184. ISBN: 978-86-7776-200-1. COBISS.SR-ID 225746188

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Jovanka Popović
Imejl-adresa: jovanka.popovic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/jovanka-popovic