Prof. dr

Goran Kvrgić

Redovni profesor i dekan Fakulteta za menadžment


Reč dekana

 

Obrazovanje

Goran M. Kvrgić, rođen je 21.06.1973 godine, u Beogradu, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru „Bankarstvo finansije i osiguranje“. Magistrirao je 2001 godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer „Fiskalni i monetarni menadžment“. Magistarski rad je odbranio pod naslovom „Budžetski deficit, primarna emisija i monetarna nestabilnost“. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2006. godine na Fakultetu za menadžment, Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu, odbranivši doktorsku tezu pod nazivom „Menadžment razvojno usmerene monetarne politike“.

2017. godine brani doktorsku disertaciju na državnom univerzitetu u Novom Pazaru pod naslovom „Savremeni izazovi i uticaji finansijske podrške na održive razvojne procese u ruralnim područjima Republike Srbije“.

Profesionalna karijera

Goran M. Kvrgić je svoju profesionalnu karijeru započeo 5. januara 1998. godine, u Narodnoj banci Srbije, gde je radio do 17. septembra 2009. godine. U NBS obavljao je funkciju direktora odeljenja za monetarnu statistiku i baze podataka. Bio je član timova za pregovore sa MMF-om i Svetskom Bankom. Radio je na nizu studija i projekata za potrebe Centralne banke, kao i za pregovore sa međunarodnim monetarnim institucijama.

U periodu od 17. septembra 2009. godine do 23. januara 2015. godine obavljao je funkciju direktora Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, u zvanju redovnog profesora. Zvanje redovnog profesora stekao je za užu naučnu oblast ekonomija i finansije. Na studijskom programu OAS Finansije, bankarstvo i osiguranje držao je nastavu iz predmeta Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja; na studijskom programu OAS Poslovna ekonomija i preduzetništvo iz predmeta Finansijska tržišta, i na master studijama na studijskom programu Poslovna ekonomija i preduzetništvo, iz predmeta Finansijske institucije.

U svojstvu direktora VŠPEP uspešno je rukovodio aktivnostima u procesu akreditacije ustanove i studijskih programa. Danas je VŠPEP akreditovana ustanova, sa pet akreditovanih studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama, u DHP. Sa svojim saradnicima je intenzivno radio na naučnoistraživačkim aktivnostima, međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama i sl. u cilju razvoja nauke i stvaralaštva, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja, poboljšanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj ustanove.

Od 23. Januara 2015. godine do maja 2017.godine nalazi se na mestu generalnog direktora Jedinice za upravljanje projektima – JUP d.o.o.

Od maja 2017.godine je zaposlen na Fakultetu za menadžment na rukovodećem mestu dekana.

 

Obuke i funkcionalno obrazovanje (škole, seminari, specijalistički kursevi)

Goran M. Kvrgić je učestvovao na mnogobrojnim seminarima u organizaciji MMF-a koji su održavani u Beču, kao i u organizaciji BIS-a koji su održavani u Gersenzeu – Švajcarska. Organizator je i učesnik mnogobrojnih naučnih i stručnih konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih se posebno izdvaja međunarodna konferencija Employment, Education & Enterpreneurship.

Nastavno pedagoški rad

Dr Goran M. Kvrgić je svoj nastavno pedagoški rad započeo na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, gde je stekao značajno iskustvo nastavnika, ali i istovremeno i direktora ove ustanove. Od maja 2017.godine zaposlen je na Fakultetu za menadžment na rukovodećem mestu dekana.

Dr Goran M. Kvrgić je bio mentor više od sto diplomskih i master radova iz oblasti ekonomije i finansija, koji su visoko ocenjeni i praktično upotrebljivi u organizacijama koje su bile predmet istraživanja.

Naučna i stručna delatnost

Značajan deo svog ukupnog angažovanja dr Goran Kvrgić je usmerio na naučnoistraživačku i stručnu delatnost. Dr Goran Kvrgić je svoj naučni, stručni, profesionalni profil gradio na temeljima savremenih, dinamičnih i razvojnih dostignuća u oblasti ekonomije i finansija, baveći se, pri tome širim krugom pitanja i koja su komplementarna sa osnovnom oblašću kojom se bavi, što se može videti i iz nastavnih predmeta koje je držao u visoko obrazovnoj instituciji.( Finansijska tržišta, Finansijske institucije i dr.).

Boravio je u više zemalja u cilju izučavanja iskustva i razvojnih tendencija u oblasti obrazovanja i uspostavljao kontakte sa naučnim institucijama na području obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti – samostalno i u sastavu odgovarajućih studijskih grupa, na međunarodnim konferencijama, naučnim i skupovima, i drugim manifestacijama.

Organizator je i učesnik mnogobrojnih domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova.

U originalnim naučnim radovima dr Goran Kvrgić bavi se različitim aspektima finansija i bankarstva čiji principi apliciraju na mikro ravan preduzeća uz prethodno složeno multidisciplinarno, teorijsko – metodološko i empirijsko istraživanje. Naučni radovi iz oblasti ekonomije i finansija daju doprinos izučavanju teorije i prakse finansija u našim uslovima.

Dr Goran Kvrgić je učestvovao u koncipiranju, razradi i realizaciji više naučnoistraživačkih i razvojnih projekata, stručnih studija i elaborata u zemlji i inostranstvu.

Dr Goran Kvrgić je objavio više radova na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, međunarodnim časopisima sa SSCI liste i liste resornog ministarstva a tematika radova odnosno oblasti interesovanja kandidata su bile uglavnom finansije, bankarstvo ekonomija itd. što se može videti iz spiska objavljenih radova. Autor je naučnih monografija.

Dr Goran Kvrgić je dobitnik nagrade „Ličnost godine u nauci u jugoistočnoj Evrope“ od Grand Prix – Business Summit-a 2018.

Dr Goran Kvrgić je dobitnik povelje „Kapetan Miša Anastasijević“ za savremene trendove u obrazovanju mladih stručnjaka.

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Goran Kvrgić
Imejl-adresa: goran.kvrgic@famns.edu.rs
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/goran-kvrgic