Dokumenta potrebna za upis

Upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija sprovodi se na osnovu konkursa. Predlog konkursa utvrđuje Nastavno-naučno-umetničko veće Fakulteta, a odluku o raspisivanju konkursa za upis na studije donosi Senat Univerziteta.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje i  položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju vrednuje se sa minimum 16, a maksimum 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti maksimum 60 bodova.

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija stiče kandidat koji je na konačnoj listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis i ako je ukupno (po osnovu bodovanja uspeha iz srednje škole i sa prijemnog ispita) ostvario najmanje 31 bod.

U skladu sa raspoloživim kapacitetima moguć je i prelazak sa drugih studijskih programa kao i srodnih institucija uz odgovarajuću analizu ostvarenih ESPB.

Za upis na Osnovne akademske studije neophodna je sledeća dokumentacija:
1. Diploma srednje škole (original ili overena kopija);
2. sva četiri svedočanstva iz srednje škole (originali ili overene kopije);
3. izvod iz Matične knjige rođenih ( ne mora biti nov);
4. dve fotografije (4,5 x 3,5 cm);
5. uverenje o državljanstvu;
6. kopija lične karte;
7. potvrda o uplati prve rate školarine i troškova upisne administracije (460 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja). Ž. R. 330-1002000-22;
8. ŠV-20 obrasci u dva primerka (dobija se u Studentskoj službi);
9. ugovor o školarini (dobija se u Studentskoj službi).

Za upis na Master akademske studije neophodna je sledeća dokumentacija:
1. Diploma prethodno završenih osnovnih akademskih studija – overena kopija;
2. izvod iz matične knjige rođenih (napomena: ne mora biti nov);
3. dve fotografije (3,5 x 4,5 cm);
4. kopija lične karte;
5. uverenje o državljanstvu.


FAM i UNION – Best of the BEsT

   0   0Read More

Zajedno smo jači

   0   0Read More

Savetovanje „Javne nabavke na Tari“

   0   0Read More

Fakultet za menadžment promovisao novu generaciju diplomaca

   0   1Read More

Obuku za službenika za javne nabavke

   0   1Read More

Trbina „Ko te tuče taj te ne voli“

   0   0Read More