Prof. dr

Aleksandra Pušara

Vanredni profesor

 

Aleksandra Pušara rođena je 17. septembra 1974. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, Šestu beogradsku gimnaziju, završila je u Beogradu.  Na Fakultetu za menadžment Univerziteta „Braća Karić“ završila je diplomske studije, 1998. Magistarske studije završila je na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo 2007. U novembru 2010. je odbranila doktorsku tezu „Upravljanje kamatnim rizikom u uslovima finansijske globalizacijeʺ na Univerzitetu „Braća Karić“ – Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Diploma doktora ekonomskih nauka nostrifikovana je na državnom Univerzitetu u Sarajevu.

Akademsku karijeru započela je 2010. na Fakultetu za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Beogradu, gde je i izabrana u zvanje docenta.

Od oktobra 2018. je zaposlena na Fakultetu za menadžment (Univerzitet UNION – Nikola Tesla), gde je izabrana u zvanje vanrednog profesora.

Osnovna istraživačka oblast joj je upravljanje rizicima u međunarodnim poslovnim finansijama i bankarstvu. Autor je više naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvovala je na međunarodnim projektima kao saradnik i kao predavač.

 

Predmeti
Međunarodna ekonomija
Udžbenici i monografije

1. MILJKOVIĆ, Aleksandar, KRASIĆ, Danijela, ĐURKOVIĆ, Ljubiša, MILJKOVIĆ, Ljubomir, PUŠARA, Aleksandra, Finansijski menadžment: aspekti upravljanja finansijama i finansijskim poslovanjem. Niš, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, 2012. 344 str., graf. prikazi, tabele ISBN 978-86-6113-020-5. [COBISS.SR-ID 194596108]

2. PUŠARA LUKIĆ, Aleksandra B., RISTIĆ, Žarko, SRDIĆ, Milutin, BELOKAPIĆ, Petar, Akcionarstvo i hartije od vrednosti, Beograd, EtnoStil, 2011. 328 str., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512065437]

3. PUŠARA LUKIĆ, Aleksandra B., RISTIĆ, Žarko, MILUNOVIĆ, Marijana, KOMAZEC, Slobodan, Berze i berzansko poslovanje, Beograd, EtnoStil, 2011. 370 str., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512065181]

4. MILJKOVIĆ, Aleksandar P., PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra, MILJKOVIĆ, Ljubomir A., Poslovne finansije: aspekti upravljanja finansijama i finansijskim poslovanjem. Beograd, FORKUP, 2012. 377 str., graf. prikazi, tabele [COBISS.SR-ID 512129949]

5. PUŠARA LUKIĆ, Aleksandra B., RISTIĆ, Žarko, RISTIĆ, Kristijan, BELOKAPIĆ, Petar, Finansijski menadžment: teorija i praksa. Beograd, EtnoStil, 2011. 540 str., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512064925]

Naučni i stručni radovi

1. PUŠARA, Aleksandra B., PUŠARA, Milorad, AVDAGIĆ, Mehmed E., AVDAGIĆ, Dževada, RADIĆ, Maja B., DŽINOVIĆ, Muamer. “The decision of investing in function of investment capital managing in a company”. TTEM, Sarajevo ISSN 1840-1503, 2012, br. 3, str. 1335-1342. [COBISS.SR-ID 512051101]

2. PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra B. Nove paradigme menadžmenta u savremenom bankarskom poslovanju. У: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca, Novo mesto, 4. in 5. april 2013 = Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU : collection of scientific papers : international scientific conference, [Novo mesto, 4. in 5. april 2013]. Novo mesto: Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2013, str. 257-262. [COBISS.SR-ID 512294301]

3. MILJKOVIĆ, Ljubomir, PUŠARA LUKIĆ, Aleksandra B., MILJKOVIĆ, Aleksandar P. Identifying market opportunities and developing targeted value offers. У: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.).  Vol 2. Novi Sad: Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće poslove FORKUP, 2012, str. 870-875. [COBISS.SR-ID 512047005]

4. PUŠARA, Kostadin, PUŠARA LUKIĆ, Aleksandra. Lobbing – Economic Diplomacy Important Issue. У: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.).  Vol 1. Novi Sad: University of Business Academy, Faculty for Education of the Executives: = Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove – FORKUP, 2010, str. 298-301. [COBISS.SR-ID 512056477]

5. JUŽNIK, Laura, KRAMAR ZUPAN, Milena, PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra B. Uporaba metode večparametrskega modeliranja v procesu poslovnega odločanja = The use of multi-atribute decision making method in business decision making. У: ROSIĆ, Vladimir (ur.). Leadership for life : radovi druge međunarodne znanstveno-stručne konferencije : [zbornik radova]. Rijeka: Visoka poslovna škola PAR: Poslovna akademija, 2013, str. 99-110, tabele. [COBISS.SR-ID 513735287]

6. PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra B., MILJKOVIĆ, Ljubomir A., MILJKOVIĆ, Aleksandar, MILJKOVIĆ, Dejana, RANĐELOVIĆ, Miloš. Kontrola i standardi poslovanja kao menadžerska funkcija u okviru savremenog bankarskog menadžmenta = Controls and business standards as management function in the modern banking management. Економика, ISSN 0350-137X. [Štampano izd.], 2013, god. 59, no. 3, str. 72-78. [COBISS.SR-ID 512285085]

7. MILJKOVIĆ, Aleksandar, PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra B., MILJKOVIĆ, Ljubomir A., MILJKOVIĆ, Dejana. Osnovne pretpostavke vezane za definisanje finansijsko leveridža. FBIM Transactions, ISSN 2334-704X. Onlajn izd., 2013, vol. 1, no. 2, str. 1-2, ilustr. http://fbim.meste.org/R2.html#C7. [COBISS.SR-ID 512285341]

8. JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA, Aleksandra, ANTONOVIĆ, Ratomir. „Trade by influencing as a model of coruption, the cause of reforming standstill of the educational system of developing countries“, International Scientific Conference, Macedonian Science Society, Bitola, Republic of Macedonia, 2017, ISBN 978-608-4616-89-4

9. PUŠARA, Kostadin, JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA-LUKIĆ, Aleksandra B, PARADIGMA 21. VIJEKA: OD DRŽAVE DO VOJNO-EKONOMSKE KORPORACIJE I ULOGA KVANTNE EKONOMIJE U REDEFINISANJU EKONOMSKIH, str. 505-517, REVIJA ZA PRAVO I EKONOMIJU ISSN 1512-6706, Godina 18. Br. 1. Mostar 2017

10. JAGANJAC, Jasmin, PUŠARA, Aleksandra, ANTONOVIĆ, Ratomir. Ekonomski aspekti komunalnog otpada kao energetskog izvora u velikim gradovima u savremenim uslovima“, Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine, Zbornik radova, str. 95-100, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2017

Stojim Vam na raspolaganju za Vaša pitanja i komentare.

Unesite podatke o Vama (polja: "Ime", "Prezime", "Imejl-adresa"; zahvaljujući njima ću biti u mogućnosti da Vam blagovremeno odgovorim na Vaše pitanje/komentar) i unesite tekst Vašeg pitanja/komentara (polje: "Pitanje/komentar").

Zatim pritisnite dugme: "Pošaljite poruku".


Kontakt informacije

Ime i prezime: Aleksandra Pušara
Imejl-adresa: aleksandra.pusara@gmail.com
Adresa portfolia na vebsajtu FAM-a: http://www.famns.edu.rs/aleksandra-pusara